Herocyrix
herocyrix@zeroid.bit

Random ZeroNet user

Help distribute this user's images
Mute herocyrix@zeroid.bit

Activity feed

Kiànkok Kàutiâu commented on Herocyrix's post: @Cnocg: pùnsòlâng mài lâi chia
Kiànkok Kàutiâu commented on Krixano's post: tī zeronet ū lí chin hó
Kiànkok Kàutiâu commented on Herocyrix's post: @Lianmeng8900: pùnsò Tiongkoklâng mài lâi nāu
Kiànkok Kàutiâu commented on Herocyrix's post: @Gaoha: lí sī gōa kok lâng, m̄biān lí lâi kóng
Kiànkok Kàutiâu commented on Herocyrix's post: @Lgnchem: khì cha chuliáu pa
Kiànkok Kàutiâu commented on Herocyrix's post: @Birdvd: góa ah bô sī beh siá hō͘ lí khòaⁿ eh
Kiànkok Kàutiâu started following Binchan
Kiànkok Kàutiâu commented on Herocyrix's post: @Polar: kiò lí khì tha̍k chheh, lí sī thiaⁿ bô?
Kiànkok Kàutiâu commented on Herocyrix's post: @Unicom: lí kah sī pùnsò Tiongkoklâng
Kiànkok Kàutiâu commented on Herocyrix's post: @Polar: góa bô bē phah Hànjī, lí khì cha jītián to̍h ēsái ah
Kiànkok Kàutiâu commented on Herocyrix's post: @Polar: khì ha̍ksi̍p kap tha̍k chheh pa
Kiànkok Kàutiâu started following Herocyrix
Kiànkok Kàutiâu commented on Herocyrix's post: @Unicom: lí kóng liáu tio̍h
Kiànkok Kàutiâu commented on Herocyrix's post: @Holyins: góa beh siá siáⁿmih jī, sī góa ê tāichì
Kiànkok Kàutiâu commented on Herocyrix's post: @BiliiBilii: kàn lín niâ
Kiànkok Kàutiâu commented on Herocyrix's post: @BiliiBilii: gōakoklâng mài lâi chhá
Kiànkok Kàutiâu commented on Herocyrix's post: @S0n: che sī Tâioânlâng ê tāichì, kap lín gōakoklâng bô koanhē
Kiànkok Kàutiâu commented on Herocyrix's post: @Halo9527: kàn lín niâ
Kiànkok Kàutiâu commented on Herocyrix's post: @S0n: tio̍h
Kiànkok Kàutiâu commented on Herocyrix's post: @Halo9527: che bô lí ê tāichì
Kiànkok Kàutiâu started following Krixano
Kiànkok Kàutiâu commented on Herocyrix's post: @FreedomKnight: lí ēsái khì tho̍k Hànjī ê le̍ksú, Hànjī ū chiok chōe lí bô siūⁿ to̍h ê būntê
Kiànkok Kàutiâu started following Nofish, Nofish
Kiànkok Kàutiâu commented on Herocyrix's post: @FreedomKnight: lí ê le̍ksú bô hó , lí ài khì tho̍k chuliāu
Kiànkok Kàutiâu commented on Herocyrix's post: @Version: lín Tiongkoklâng tòngjiân khòaⁿ bô https://en.wikipedia.org/wiki/Pe%CC%8Dh-%C5%8De-j%C4%AB
Kiànkok Kàutiâu commented on Herocyrix's post: @FreedomKnight: tio̍h, Tâioân Lômájī
Kiànkok Kàutiâu commented on Herocyrix's post: @Version: che sī Tâioân Pe̍hōejī (台灣白話字)
Kiànkok Kàutiâu commented on Herocyrix's post: @FreedomKnight: tio̍h, lí sī Tâioânlâng ?
Kiànkok Kàutiâu · herocyrix@zeroid.biton Jun 07, 2018

Lâu-Ióng-Têng ê bīn-chheh

劉勇廷个面冊

Hú-tōa ê hāu-bū hōe-gī ū ha̍k-seng tāi-piáu iōng Tâi-gí hoat-giân, "Ū lāu-su" tī hia "Bē sóng kóng Tâi-gí thiaⁿ lóng bô".

甫大个校務會議有學生代表用台語發言、「有老師」治靴「袂爽講台語聽朗無」。

Khai liáu saⁿ nî ê ha̍k-hāu hōe-gī khoàⁿ kòe ū iōng "Eng-bûn, Hoat-bûn, Ji̍t-bûn, Si-bûn", lóng "Bô hō͘ lâng kìm-chí", "Mā bô lâng bē sóng".

開了三年个學校會議看過有用「英文、法文、日文、西文」、朗「無乎人禁止」、「嗎無人袂爽」。

Sī án-choáⁿ Tâi-gí to̍h beh hō͘ lâng án-ni lâi tùi-thāi?

是按盞台語着卜乎人按呢來對待?

Ū lâng kóng che sī Tâi-gí to̍k-chhâi ne, chit khoáⁿ ōe lí kám beh siong-sìn?

有人講這是台語獨裁呢、這欵話汝咁卜相信?

https://t.co/hrxa1IhUGV

Kiànkok Kàutiâu · herocyrix@zeroid.biton Jun 04, 2018

Chit-má iōng chhiú-ki-á bô-hoat-tō͘ phah kui cho͘ ê Bîn-Kǹg Hàn-Jī, án-ni to̍h tī chhiú-ki-á thâu-téng sin phah Lô-má-jī, sòa--lo̍h-khì koh thoân khì tiān-náu lâi chhú-lí.

只馬用手機仔無法度拍歸組个民貫漢字、按呢着治手機仔頭頂先拍羅馬字、續落去閣傳去電腦來處理。

Nā-sī ē-sái phah chiàⁿ-káng ê Súi-Tâi-Bûn koh m̄-bián iōng hôa-náu-jī koh án-choáⁿ mâ-hoân lóng ài chò.

那是會使拍正港个水台文閣不免用華腦字閣按盞麻煩朗愛做。

Kiànkok Kàutiâu · herocyrix@zeroid.biton Jun 03, 2018

「甚麼」的台語、在戰前的歌仔冊裏一律寫成「省乜」、而且這個寫法跟十六至十九世紀南管戲的寫法有連慣性。民間通俗文本許多用字都非常一致、學術界只是忘了告訴我們。

有人可能在香港的雜誌裏見過「乜」字。粵語「乜」「乜嘢」、意思就是「省乜」、而且台語的「乜」跟粤語的「乜」在音韻上有「對應」到、是「同源」的。

如果有平時打「注音」的朋友覺得「乜」字注音不好打、其實不妨把這當成「藉口」來學倉頡、行列、五筆或嘸蝦米喔。

嘸蝦米?不!無省乜!

Kiànkok Kàutiâu · herocyrix@zeroid.biton Jun 03, 2018

漢文「寢、臥」、台語講「khùn」、民貫台文寫「困」。愛困、困袂去、卡早困卡有眠。

不幸讀過華校的人、第一時間會覺得「這是以前的台文乱寫吧、把睏寫成困」。但又一場華騙早已展開

「Khùn」一詞輾轉來自上古漢語、而那些年的古漢文就是將他寫成「困」。簡言之、漢文「困、睏」不分。古漢文沒有「睏」這箇字形、唐宋中古漢文也沒有、日文也沒有、傳統越南文也沒有。「睏」是 MANDARIN(~南北京文)的私房字。所以台文有義務借來用嗎

台語「khùn」(困)、北京語「睏」、粵語「瞓」(音似英語 FUN、意思即 SLEEP)都來自同一箇源頭。民貫台文沿用了漢緣字「困」、而粵文北京文造了私房字。既然台語「khùn」與粵語「瞓」同源、那何不乾脆廢掉台文固有的寫法、學粵文寫「瞓」呢﹖

Án-ne 講都 ná teh 講 sńg 笑、不 koh 今咱正正是 án-ne teh「尊重」北京文、用北京文个寫法 teh 代替台文在來个寫法。

Kiànkok Kàutiâu · herocyrix@zeroid.biton Jun 02, 2018

Kah bāng-iú tī Twitter thâu-téng ê Hôa-gí tweet lâi chò thong-e̍k mā sī chi̍t khoáⁿ Hùn-liān 用方法 ka-kī lâi 創造台員文 ê 訓練環境 án-ni ē-sái 趕緊學習 ê Sok-tō͘

創造 sī 和製漢字 tī 日語假名 sī siá chò そうぞう tī 台員語 sī siá chò Chhòng-chō

環境 mā sī 和製漢字 tī 日語假名 sī siá chò かんきょう tī 台員語 sī siá chò Khoân-kéng

Kiànkok Kàutiâu · herocyrix@zeroid.biton May 30, 2018
Kiànkok Kàutiâu · herocyrix@zeroid.biton May 30, 2018
Kiànkok Kàutiâu · herocyrix@zeroid.biton May 29, 2018

王奕凱:殺人教練朱峻穎從美返台後加入中華統一促進黨,他有用這背景在行動,但是新聞卻提都不提他統派的背景。

平常特定媒體碰到一些犯人是參加太陽花學運或獨派活動過,就被一提再提轟到爆,我們就看那些特定媒體會不會提到這案子的人是統促黨這一點。

(截圖為朱姓犯案者的臉書)

Kiànkok Kàutiâu · herocyrix@zeroid.biton May 29, 2018

台員文 mā ē-sái lām 日本漢字 in-ūi 台員語 lāi-té ū ê 發音 tō sī kah 日語仝款 nā-sī beh lām 英文 mā sī ē-tàng

卡車 sī 華語漢字 tān-sī 台語 lóng kóng トラック kah chōe Nā-sī 英文 to̍h phah Truck

Lán ê 台員文 í-keng 吸收 chin chōe 語言 ê 好處 Ká-sú ū lâng kah lí 講台員人 kan-na ē-sái 用中國語 kap 中文字 lí ē-sái 恥笑伊 sī 無智識 koh 兼無衛生 ê 低路人

Kiànkok Kàutiâu · herocyrix@zeroid.biton May 28, 2018

歷史在這些人身上,真的是太搞笑了。

最近,台灣的新聞標題突然冒出一個叫「歐鴻鍊」的人,跳出來高分貝大罵蔡英文總統抱美國大腿。

歐鴻鍊,何其人也?啊,原來是馬的前外交部長,網路再搜尋一下,笑死人了,最愛抱美國大腿的,不就是您老人家嗎?

這張照片,是歐前部長被抓包曾經排隊爭取美國綠卡抽籤,然後被迫出示已經放棄的簽署證據。

證件寫著,2005年12月21日取得美國永久居留權,撤銷日期是2008年4月16日。

是的,沒有錯,簽署放棄是為了接任台灣的外交部長,因為5天後,4月21日,當時馬的準閣揆劉兆玄宣布歐鴻鍊為內定的外交部長。

歐前部長們(綠卡內閣當然不是只有他一人)心裡其實很幹,以前兩蔣時代、李登輝時代,根本是不需要放棄的,大家都這樣幹啊,誰不是呢?

看看歐前部長被爆料後怎麼說這件事?

歐鴻鍊說,當年被派駐在瓜地馬拉,因已達65歲準備退休,加上岳母、妻子及兒女「全部」都在美國,才會參加美國居留權抽籤,一抽就中,便在2005年底辦綠卡。

仔細看囉,歐前部長在還是公務員(出任瓜地馬拉大使至2008年才卸任),都一直持有美國綠卡,直到入閣前,也就是2008年4月,才宣佈放棄美國綠卡。

E04,這就是國民黨的前外交部長啦,跟馬英九一樣,全家都定居美國,在台灣只是罵罵蔡英文,以做中國喉舌為榮幸的地方。

Kiànkok Kàutiâu · herocyrix@zeroid.biton May 11, 2018
Kiànkok Kàutiâu · herocyrix@zeroid.biton May 10, 2018

TÂI-OÂN KA-GĪ Ê HÓE-KE BAH-PHÌⁿ-PN̄G

嘉義火雞肉片飯 ê 食法 tō sī kah 火雞肉片 iōng-lâi 包飯 to̍h chhiūⁿ leh 食日本 ê 寿司 nā-sī bô beh 包飯 mā sī ē-sái 一喙肉濫一喙飯 chi̍t khoáⁿ 感覺 tō sī 阿本仔 ê 丼物

Tī 台員 ê 嘉義 tō sī 按呢食 che mā sī 嘉義人上在地 ê 王牌料理

Yuzu · yuzu1@zeroid.biton May 12, 2018Reply

看上去似乎很好吃

Kiànkok Kàutiâu · herocyrix@zeroid.biton May 07, 2018

Ūi 台員革命 ê 時機 í-keng beh kàu ah lí nā-sī 準備 hó-sè chhiáⁿ chò-hóe 來拍拚 kah 侮辱台員 ê 糞埽人 choân-pō͘ lóng 趕出去 http://j.mp/2wlOXdY

Kiànkok Kàutiâu · herocyrix@zeroid.biton May 01, 2018

https://www.facebook.com/chijui.chuang.3/posts/1813972411975356

實質獨立是沒有意義的,我們對照民國時期的蒙古和西藏,就可以看出差別在哪。

不錯,十三世達賴也曾在1913年,發布過一個接近於獨立宣言的文告。但西藏政府只停留在這個程度上,沒有進一步向世界各國聯絡並確定主權國家的身分,也沒有加入國際聯盟,二戰後也沒有設法加入聯合國。

而外蒙古至少宣布獨立了三次(很重要所以要講三次),而且成功的拉上蘇聯當靠山,才獨立成功,確立了連中國都無法硬ㄠ否認的主權國家身分。當時也只有蔣介石的白癡中華民國政府,才會去阻擋蒙古加入聯合國

(連中共都不敢擋,老蔣真的超狂,可惜當時沒有卡提諾狂新聞)

差別在哪?就是西藏當時的地理位置太好,太適合[青藏高原上的小確幸],反而害了他們。別說一次大戰,連二次世界大戰,西藏都完全不受戰火影響,這讓他們更缺乏應該早點進入國際社會的危機感。

但地球是很危險的,小確幸總有一天會破滅。所以西藏1950年就悲劇了...一直悲劇到今天。

看看當年西藏,看看當年的外蒙古,台灣是要學西藏那種活在自己世界裡的小確幸,滿足於實質獨立的假象,還是要學外蒙古?

虚无之主 · leaflet@zeroid.biton May 07, 2018Reply

看看今天的外蒙?

Kiànkok Kàutiâu · herocyrix@zeroid.biton Apr 27, 2018

華國八百暴民 in ê 目標 sī 袂當 hō͘ 台員人 chò 台員 ê 主人 ká-sú 無年改 ê 事志 chia ê 糞埽 mā sī 仝款 ē 來亂 in-ūi in lóng sī 中國人 ê 走狗 bô 理念 ê 虼蚤人

Chí-iàu 華國 ah 袂倒 chit khoáⁿ 虼蚤人 lóng ē tī lí ê 身軀邊 lí bô kah i 處理掉 to̍h sī ē hō͘ in 食去

Kiànkok Kàutiâu · herocyrix@zeroid.biton Apr 25, 2018

Tī 手機仔 thâu-téng 限制面冊 ê 使用 khoàⁿ khí-lâi 效果 koh bē-bái 手機仔 kap 面冊 ū 關係 ê app góa sī lóng 刣掉 ah 這馬 ká-sú ū beh 處理面冊 ê 事志 to̍h 用電腦 lâi 進行 hoán-chèng 烏暗網路 to̍h 有足濟物件 ē-sái khoàⁿ 是毋是愛去面冊 khoàⁿ í-keng 無重要

Kiànkok Kàutiâu · herocyrix@zeroid.biton Apr 22, 2018

Lâi liān-si̍p 限制漢字 kap 關鍵字 iōng 漢字 lâi 表示 ê 台員羅漢文. Khoàⁿ-bô ê 怪字 lóng mài iōng, in-ūi 查字典 ê chin 艱苦, ká-sú ē-sái 增加拍字效率, án-ni mā sī 進化 ê hong-sek.

文字 ê 事志歷史 sī ài 開真濟時間 kah 會使進步, 這馬既然無啥潲規定, it-ti̍t 練習落去 to̍h tio̍h ah.

Kiànkok Kàutiâu · herocyrix@zeroid.biton Apr 22, 2018

中國人 kap 華國人 lóng sī iōng 中華文, 台員人 ū 家己 ê 漢字 kap 用法, che sī 中華人這世人 lóng bē liáu-kái ê 事志.

台員漢字 kap 中華字 sī koh bô-kâng-khoáⁿ ê mi̍h-kiāⁿ, kiò che ê 糞埽人 mài lâi chia 廣垃圾話.

恁爸 chit-má siá 台員羅漢文 khoàⁿ in ē-sái 捌幾个字.

Kiànkok Kàutiâu · herocyrix@zeroid.biton Apr 25, 2018Reply

@Cnocg: pùnsòlâng mài lâi chia

Cnocg · cnocg@zeroid.biton Apr 24, 2018Reply

正字都不會寫 蠻夷化 ok 汝翹楚

Kiànkok Kàutiâu · herocyrix@zeroid.biton Apr 22, 2018

台員華語文 mā sī lām chiok chōe 英文羅馬字 to̍h bô lâng kóng 歹看, sī-án-choáⁿ iōng 台員漢羅文 to̍h ū lâng kóng 歹看. 華國人 tō sī chit khoáⁿ 標準, bē chìn-pō͘ ê lah-sap lâng

Kiànkok Kàutiâu · herocyrix@zeroid.biton Apr 21, 2018

Chitmá góa ū nn̄g tâi ZeroNet Proxy chúki, chi̍t tâi cháu tī Clearnet, lēnggōa chi̍t tâi sī cháu Tor Hidden Service.

Kású lí ū khoàⁿ to̍h hash tag ū phah tor ánni ê jī, tāipiáu che leh bānglō͘ liânkiat ài iōng Tor Browser kah ēsái khoàⁿ.

Kiànkok Kàutiâu · herocyrix@zeroid.biton Apr 21, 2018
Kiànkok Kàutiâu · herocyrix@zeroid.biton Apr 21, 2018

Tionghôa-bînkok ê nōa thé-chè, tō sī hoán-tùi kângsèng hun-in ê chio̍h-thâu, lí bô kah che leh thé-chè péngtiāu, siáⁿ-mih tāi-chì lóng ē chin phaiⁿchò.

中華民國的爛體制,就是反對仝性婚姻的石頭,你無佮這咧體制反掉,啥物事志攏會真歹做。

Kiànkok Kàutiâu · herocyrix@zeroid.biton Apr 17, 2018
Kiànkok Kàutiâu · herocyrix@zeroid.biton Apr 14, 2018
Kiànkok Kàutiâu · herocyrix@zeroid.biton Apr 14, 2018
Kiànkok Kàutiâu · herocyrix@zeroid.biton Apr 13, 2018

Freenet ēsái iōng ah

Kiànkok Kàutiâu · herocyrix@zeroid.biton Apr 13, 2018
Kiànkok Kàutiâu · herocyrix@zeroid.biton Apr 12, 2018
Kiànkok Kàutiâu · herocyrix@zeroid.biton Apr 12, 2018
Kiànkok Kàutiâu · herocyrix@zeroid.biton Apr 11, 2018
Kiànkok Kàutiâu · herocyrix@zeroid.biton Apr 11, 2018
Kiànkok Kàutiâu · herocyrix@zeroid.biton Apr 09, 2018
Kiànkok Kàutiâu · herocyrix@zeroid.biton Apr 09, 2018
Kiànkok Kàutiâu · herocyrix@zeroid.biton Apr 09, 2018
Kiànkok Kàutiâu · herocyrix@zeroid.biton Apr 09, 2018
Kiànkok Kàutiâu · herocyrix@zeroid.biton Apr 07, 2018
Birdvd · birdvd@zeroid.biton Apr 07, 2018Reply

😂

Kiànkok Kàutiâu · herocyrix@zeroid.biton Apr 06, 2018
Kiànkok Kàutiâu · herocyrix@zeroid.biton Apr 05, 2018
Kiànkok Kàutiâu · herocyrix@zeroid.biton Apr 05, 2018
Kiànkok Kàutiâu · herocyrix@zeroid.biton Apr 05, 2018
Kiànkok Kàutiâu · herocyrix@zeroid.biton Mar 25, 2018

nagee【柯文哲的秩序】

柯文哲在選2014的時候曾說:
「人活在世界上,每天都在做交換,什麼東西是你不願意拿出去交換的,那就叫做【核心價值】」

當時感動了很多人。現在大家不禁在想,柯文哲的核心價值是什麼?

http://127.0.0.1:43110/1MUr8PCEZ5BiW23LWbdoDXgv4WkAYcYR2r/?Post:25

Kiànkok Kàutiâu · herocyrix@zeroid.biton Mar 25, 2018

管中閔:我去廈門大學只有演講,沒有教學

來,看這個網頁

原來演講的內容是經濟學,統計學

原來演講可以被選課

原來聽演講可以有學分

你媽的當台灣人都是白癡嗎?

趕快聽個習包子人大三小時演講壓壓驚

Yas · yas@zeroid.biton Mar 25, 2018Reply

教授应该是全球的国际的。有权利各学府学术交流讲座。

Kiànkok Kàutiâu · herocyrix@zeroid.biton Mar 25, 2018

管中閔不愧是爺們兒
跑到中國兼課的消息一曝光
廈門大學立刻就把課表撤掉啦
然後跟台灣說他絕對沒有去兼課
不管大家信不信
至少我們知道廈門大學很賣面子給管爺
https://twitter.com/impolite_tw/status/977789682632212480

Kiànkok Kàutiâu · herocyrix@zeroid.biton Mar 24, 2018
Kiànkok Kàutiâu · herocyrix@zeroid.biton Mar 24, 2018

老實說,蔡英文是個很聰明的總統,表面上看來好像在拖台灣獨立後腿,骨子裡卻默默的把台灣往中國的魔掌中往外推,雖然她沒有加速台灣獨立,但她卻很技巧地在幫助想要獨立的台灣人民然後又不要讓中國有藉口發作雞歪。

重點在台灣人民自己想不想獨立,想不想拋棄中華民國,然後有多少台灣人想這麼做

至於柯文哲,就是那種會愚蠢到把台灣送進中國虎口的呆人,智商跟我們身邊那些看似教育程度高但是卻不會深入思考思辨的傢伙一樣沒有參考價值,比起川普都差得遠了。

這種人做市長也就算了,當總統就是那種會賣了國家還幫人家數鈔票的蠢貨。因為無知與毫無賣國與無知的自覺就是賣國的首要條件。

https://twitter.com/intzu_tw/status/977344181084368896

Kiànkok Kàutiâu · herocyrix@zeroid.biton Mar 18, 2018
Hoursago · hoursago@zeroid.biton Mar 19, 2018Reply

东突要闹独立了,这下可以原子弹炸新疆了,一了百了。

Lianmeng8900 · lianmeng8900@zeroid.biton Mar 19, 2018Reply

@Kiànkok Kàutiâu: sorry don't know what you mean

Kiànkok Kàutiâu · herocyrix@zeroid.biton Mar 19, 2018Reply

@Lianmeng8900: pùnsò Tiongkoklâng mài lâi nāu

Lianmeng8900 · lianmeng8900@zeroid.biton Mar 19, 2018Reply

那你是纯吹牛逼。

Kiànkok Kàutiâu · herocyrix@zeroid.biton Mar 18, 2018

Kah ZeroNet Proxy siat tī Tor Hidden Services sī ē-sái ūn-chok, án-ni ê hó-chhù sī ē-tàng kah Proxy chú-ki IP ê ūi-tì chhàng khí-lâi, tān-sī siūⁿ beh liân-soàⁿ khì ZeroNet ê lâng, i to̍h ài chng Tor Browser kah ē-sái kap chú-ki thong-sìn, góa khó-lū liáu, seng chiām-sî mài sú-iōng che leh kong-lêng.

Tùi it-poaⁿ lâng lâi kóng, lóng sī iōng Chrome ia̍h-sī Firefox lâi liân-soàⁿ bāng-lō͘, kiò ta̍k-ke chng Tor Browser, it-tēng ē sabô che leh mi̍h-kiāⁿ beh chhòng siáⁿ-siâu.

Put-koán án-choáⁿ-iūⁿ, Onion Services tō sī sin chún-pī khí-lâi, ká-sú ū hoat-seng TŌA TĀI-CHÌ, án-ni to̍h sûi-sî lóng ē-sái ūn-chok lâi phò-kái bôlí ê bāng-lō͘ sím-cha.

Kiànkok Kàutiâu · herocyrix@zeroid.biton Mar 18, 2018

在台灣獨立建國之前,在中華民國尚未結束對台殖民統治之前,你跟我提什麼「雖然他是統派,他是中國人,但崇尚民主自由,反國民黨反蔣,所以,值得欽佩懷念」之類的話,很抱歉,我一律不接受。

因為,這種人本質上仍舊是殖民心態,仍舊認為台灣最終應回歸「祖國」,無視中華民國加諸於台灣人身上的中華意識,以及對這塊土地的荼毒。所以,他們的言行無論再如何強調「民主自由」,都還是不離「大一統」的論調,此舉對於台灣主體性的提升,不僅毫無幫助,更是雪上加霜,何來欽佩懷念需要?不要三八假賢慧了,你要當的是台灣人,不是要當聖人。

中華民國在台灣辦教育也讓你參與投票啊
身為獨派的你也要感謝它嗎?

https://www.facebook.com/iloveiena/posts/10214003713080462

Kiànkok Kàutiâu · herocyrix@zeroid.biton Mar 18, 2018

李敖生前大概是我見過「撕裂族群」撕得最驕傲的人,例如談到鄭南榕殉道時他曾這樣說:

「鄭南榕的例子只證明了一個事實:真正有種的,是外省人,而不是台灣人;台灣人被日本和國民黨統治百年都嚇怕了,台灣人的種,趕不上外省人的種,台灣人的膽量,趕不上外省人的膽量。」

從李敖的話可以看得出來,他心中的「外省人」並不是台灣人,而其中重要的差別在於「種」,也就是血統。

某一方面他是對的,台灣人,即使是從福建、廣東移民而來的台灣人,也從來都不是血統上的「中國人」,這些沿海居民自古一直被中原漢人視為蠻番,血統文化自然都不一樣,更不用說原住民或新住民,跟中國人根本一點關係都沒有。

但另一方面,他也錯得離譜,他不知道現代的民族主義,早已擺脫了「種族」、「血統」等等特徵,而是轉而尋求集體的「認同」,是一群人、在同一個地方、為了追求美好且共同的未來而集結在一起努力,「民族」來自於後天的認知,而不是先天的種族血統。

舉例來說,去年台東有四名從瑞士來的神父正式取得中華民國國籍,他們平均來台超過50年,傳教之餘還致力於環保、教學,台語、布農語、阿美語、卑南語等都難不倒他們,即使沒有入籍前,又有誰能說他們不是「台灣人」?最近更有名的例子是男籃隊的Davis,當他貼出穿著「Taiwan」字樣球衣的照片時,誰會說他不是台灣人?更不用說鄭南榕,現今提到他都是台灣先烈,誰會說他外省人?

而李敖、郭冠英等高級外省人就是反面例子,他們從來不認為自己是台灣人,他們的認同在對岸,那他們就是中國人,甚至包含土生土長的黃安、劉樂妍等,即使在地緣關係上是台灣人,但是在民族主義的概念裡頭,他們都是道道地地的中國人。

喜歡當中國人就飛去中國,把台灣留給台灣人,這麼簡單的道理,就是有人不懂。奇妙的是,終其一生,似乎沒人會把李敖、郭冠英或黃安這些人跟「撕裂族群」扯上關係,會被媒體冠上這個帽子的,永遠都是在說台灣人「撕裂」中國或中華民國人之類的華人族群。

因為只有華人會被撕裂,只有華人覺得大家都應該是華人,只有華人不懂得尊重其他族群不同的文化及歷史,而只想著漢化對方。

但你才華人,你全家都華人,你才Chinese,我們從來都不是Chinese,我們是Taiwanese、懂得尊重彼此不同族群文化的Taiwanese,未來我們也會建立起真正族群平等的新國家,至於你們從對岸帶來的、那獨尊中華文化的偉大中國,就隨著上一代滯台中國人一起魂歸故土吧,台灣人能給予你們最大的善意,就是願你們的靈魂,都能回到你們認同的故鄉。

而你我都知道,那將不會是台灣。

文字來源 - https://www.facebook.com/sunnyhengchun/posts/1598025513580543

Kiànkok Kàutiâu · herocyrix@zeroid.biton Mar 18, 2018

在跟李敖裝熟和跟風R.I.P前,建議你還是看一下他以前說過什麼
    
1.支持中國共產黨鎮壓掠奪圖博人的政權

2.在沒有解密檔案下曲解二二八,認為所謂的新事證是栽贓

3.認為六四事件是合理性的鎮壓

4.稱陳文茜是「黨外最聰明的女人」

5.在郭冠英以筆名范蘭欽發表「辱臺言論」後,認為郭冠英很有才華,並贈與郭冠英1000美元。

6.侵吞好友蕭孟能家產,並被侵占罪判刑確定

7.曾說「台灣太小了,只是根小雞巴,並且是屁眼被搞時多餘出來的小雞巴」

8.諷太陽花學運的學生是「媽寶」、「剛長尾巴的小蝌蚪」「學生壞蛋不可怕,學生混蛋最堪憂」

9.曾說過「所有的女人都會偷人,只要有機會!女人三十歲以前偷情,三十歲以後捉姦」

10.曾說「難怪台灣人赴日買春,會被妓女瞧不起拒接,可見日本人深知台灣人是賤種」!
    
仇女、仇台、仇同、支持極權政權屠戮人民、背信棄義,我說完了,誰支持誰反對?
   
鯰魚墨水 天安門 李敖 還是早點死死的好
  
至於他為什麼敢在白色恐怖時期罵蔣罵國民黨,只要查看看蕭孟能和李敖的家世背景就知道了,比高級天龍人還高級呢。

文字來源:https://www.facebook.com/TaiwaneseInkNo.1/photos/a.257848674560782.1073741828.254495541562762/636614410017538/?type=3&theater

Kiànkok Kàutiâu · herocyrix@zeroid.biton Mar 18, 2018Reply

@Gaoha: lí sī gōa kok lâng, m̄biān lí lâi kóng

Gaoha · gaoha@zeroid.biton Mar 18, 2018Reply

斯人已逝,死者为大。只言片语代表不了什么,川普嫖娼又能怎么样?清朝入关能够厚葬崇祯,他的文采值得尊敬,这就够了。如果想骂人,每个人身上都能找到缺点。

Kiànkok Kàutiâu · herocyrix@zeroid.biton Mar 18, 2018

拿「500億成本印新鈔票」這件事來酸,感覺還挺蠢的,有可能是館長看太多,腦袋回溯到草履蟲的結構了?

這件事我記得當年已經有人拿出來罵,但有更多人舉證打臉過一遍了,大家是換了新IPHONE之後,連自己腦子記憶體都格式化了是嘛?

就是正常狀況下,「鈔票」本來就會一直印、一直銷毀啊?這跟某些計算公式有關,由於國家需要對市面上的貨幣流通數量控制、壓抑偽鈔數量等等的原因,貨幣必須要有一定時程的更新。

比如貨幣流通不良、提領不便及偽鈔數量太多,也許就用了類似支付寶這東西來紓解實體貨幣壓力。

不是因為要把鈔票上的圖換掉才印新鈔票的,不然你過年前跑去台銀、郵局排隊拿到的新錢是哪裡來的?

你怎麼不對過年換新錢的人講:「換什麼新鈔?舊鈔票是不能用喔?浪費....」

然後,不管花了什麼公帑,無論你覺得這花費是否為不必要的浪費,簡單來說,蓋蚊子館的錢即使省下來,也不會立刻變成小學營養午餐費;你繳的交通罰款,也不會立刻轉換成裝紅綠燈鋪馬路的經費,這一切都必須經過重重關卡,編列整合審核....

地震捐款給花蓮都未必會落到花蓮災民手上了,你腦袋是在簡化什麼?

記者寫的數字未必準確,你真的全盤相信用溫度計量雪深度的記者嗎?

對了,北農總經理的年薪是140萬不是媒體寫的250萬。

你還信旺中新聞我也無言了

文字來源:https://www.facebook.com/xijuny/posts/1998163623530696

圖片來源:https://www.facebook.com/TaiwanIsNotACountryYet/posts/1864715633825945

Kiànkok Kàutiâu · herocyrix@zeroid.biton Mar 18, 2018

獨家》新證據!廈門大學2005年公告:博士生指導教師管中閔 | 新頭殼newtalk | 陳香蘭 綜合報導

台大教授管中閔遭檢舉長期在中國廈門大學兼職,管迄今仍未出面說明;但是台大國發所教授劉靜怡今天(17日)在她臉書大爆料。

她在臉書po出的資料顯示,廈門大學在2005年12月31日在信息公開網上公布:廈門大學第六屆學位評定委員會第11次全體委員會審議通過了七位廈大博士生指導教師名單,其中包括了台大教授管中閔,廈大並特別註明管的專業是數量經濟學、兼職。

Kiànkok Kàutiâu · herocyrix@zeroid.biton Mar 17, 2018
Kiànkok Kàutiâu · herocyrix@zeroid.biton Mar 17, 2018
Kiànkok Kàutiâu · herocyrix@zeroid.biton Mar 16, 2018

Darknet bô sī siaⁿmi̍h thâi lâng pàng hóe ê só͘chāi, mûithé lóng leh o͘pe̍h kóng, thâi lâng pàng hóe ê tāichì chū ū lâng ê siāhōe khaisí to̍h lóng itti̍t leh hoatseng, che kap Darknet si̍tchāi bô te̍kpia̍t koanhē, lóng sī lâng kakī bú chhutlâi ê kiatkó.

Thâutúá tī Twitter thâuténg, khòaⁿ to̍h Turkey chènghú kah ProtonMail hongsó, chi̍t keng kongsi ê ho̍kbū chin te̍kpia̍t, i kiongèng àmhō Email ho̍kbū hō͘ lâng súiōng, ánni ēsái phiahkhui chènghú ê bānglō͘ símcha, chitmá Turkey chènghú tùi i bē sóng, tòngjiân ài kah i chhúlí-tiāu.

Kiànkok Kàutiâu · herocyrix@zeroid.biton Mar 17, 2018Reply

@Lgnchem: khì cha chuliáu pa

Kiànkok Kàutiâu · herocyrix@zeroid.biton Mar 17, 2018Reply

@Birdvd: góa ah bô sī beh siá hō͘ lí khòaⁿ eh

Birdvd · birdvd@zeroid.biton Mar 17, 2018Reply

看不懂,,,不如你用繁体中文?

Kiànkok Kàutiâu · herocyrix@zeroid.biton Mar 16, 2018
Kiànkok Kàutiâu · herocyrix@zeroid.biton Mar 16, 2018
Kiànkok Kàutiâu · herocyrix@zeroid.biton Mar 16, 2018
Kiànkok Kàutiâu · herocyrix@zeroid.biton Mar 15, 2018
Kiànkok Kàutiâu · herocyrix@zeroid.biton Mar 15, 2018
Kiànkok Kàutiâu · herocyrix@zeroid.biton Mar 15, 2018
Kiànkok Kàutiâu · herocyrix@zeroid.biton Mar 15, 2018
Kiànkok Kàutiâu · herocyrix@zeroid.biton Mar 14, 2018

聽說現在很流行這種圖
不禮貌鄉民團做了一張

中華民國支持者

Kiànkok Kàutiâu · herocyrix@zeroid.biton Mar 14, 2018
Kiànkok Kàutiâu · herocyrix@zeroid.biton Mar 14, 2018
Kiànkok Kàutiâu · herocyrix@zeroid.biton Mar 14, 2018Reply

@Polar: kiò lí khì tha̍k chheh, lí sī thiaⁿ bô?

Polar · polar@zeroid.biton Mar 14, 2018Reply

@Unicom: 閩南語(大概)

Fengyun666 · fengyun666@zeroid.biton Mar 14, 2018Reply

@Unicom: 这个人挺逗的~

Kiànkok Kàutiâu · herocyrix@zeroid.biton Mar 14, 2018Reply

@Unicom: lí kah sī pùnsò Tiongkoklâng

Unicom · unicom@zeroid.biton Mar 14, 2018Reply

原来是中国人呀!那之前发的那些是什么鬼?

Kiànkok Kàutiâu · herocyrix@zeroid.biton Mar 13, 2018
Kiànkok Kàutiâu · herocyrix@zeroid.biton Mar 13, 2018
Kiànkok Kàutiâu · herocyrix@zeroid.biton Mar 13, 2018Reply

@Polar: góa bô bē phah Hànjī, lí khì cha jītián to̍h ēsái ah

Polar · polar@zeroid.biton Mar 13, 2018Reply

@Kiànkok Kàutiâu: 漢字利用可能?

Kiànkok Kàutiâu · herocyrix@zeroid.biton Mar 13, 2018Reply

@Polar: khì ha̍ksi̍p kap tha̍k chheh pa

Polar · polar@zeroid.biton Mar 13, 2018Reply

谷歌翻譯也就支持官話,看不懂,哎

Fengyun666 · fengyun666@zeroid.biton Mar 13, 2018Reply

我只看到一堆乱码。

Kiànkok Kàutiâu · herocyrix@zeroid.biton Mar 13, 2018Reply

@Unicom: lí kóng liáu tio̍h

Kiànkok Kàutiâu · herocyrix@zeroid.biton Mar 13, 2018Reply

@Holyins: góa beh siá siáⁿmih jī, sī góa ê tāichì

习特乐 · s0n@zeroid.biton Mar 13, 2018Reply

@Holyins: 这孩子以台湾人,而非中国人自居。他用的是台湾语言,而且装作自己看不懂简体字,我们写的简体字对他来说,就像他写的字母台湾语对我们来说。也是个奇葩了。

Unicom · unicom@zeroid.biton Mar 13, 2018Reply

@Holyins: 零网又不是只能中国使用,全球都有人用。你咋知道别人是中国人。

Holyins · holyins@zeroid.biton Mar 13, 2018Reply

我前几天说过这拼音由来。

Holyins · holyins@zeroid.biton Mar 13, 2018Reply

这位同学,你不需要再发神经了。罗马拼音仍旧是对中文和闽南语用的。而且并不方便。你如果真的要干点什么,还是说英语算了。四不象的,不好。

Kiànkok Kàutiâu · herocyrix@zeroid.biton Mar 13, 2018
Kiànkok Kàutiâu · herocyrix@zeroid.biton Mar 12, 2018

[新聞] 搶不到潮店限量品 中國人竟暴打日本人

支那蒸蚌

10幾名在日本的中國人,因為長期進行代購的關係,早就被許多店列入黑名單,今日這幾人前往「Supreme」位於涉谷的一間分店,想購買限量新品,結果被工作人員認出並表示拒絕販賣。

這些中國人被拒絕後,雖然與工作人員進行理論,但依然被拒絕,結果幾人當場惱羞成怒暴打工作人員,甚至還有人拿起排隊時坐的椅子猛砸,讓圍觀群眾看傻眼,影片傳上網後引起瘋傳,讓日本人對中國人更反感。

ら あや:不能直接報警抓人遣返嘛,入境不是都有填一張單子,有犯罪行為就直接拒絕再入境了啊!

影片連結:https://goo.gl/BZWTYy

Roninx · roninx@zeroid.biton Mar 13, 2018Reply
Kiànkok Kàutiâu · herocyrix@zeroid.biton Mar 12, 2018

今晚政經看民視上看到 前台南縣長蘇換智,在節目上說:台灣和支那,是兄弟關係。不能否定有相同的血緣文化⋯。

説,作為『華人』社會,唯一自由民主人權的國家⋯⋯堡壘

我幹你娘啦!

光聽到你這一段話,就知道你他媽的也是華頭華腦。
出來選台北市長。也是另外的柯文哲而已!
這種垃圾台北已經有柯文哲了。
你他媽還是回家洗洗睡吧!

BiliiBilii · biliibilii@zeroid.biton Mar 13, 2018Reply

@Kiànkok Kàutiâu: lkkoo sdjg jksaa

Kiànkok Kàutiâu · herocyrix@zeroid.biton Mar 13, 2018Reply

@BiliiBilii: kàn lín niâ

BiliiBilii · biliibilii@zeroid.biton Mar 13, 2018Reply

@Kiànkok Kàutiâu: hsjs sllaa ds dwssf allw huud

Kiànkok Kàutiâu · herocyrix@zeroid.biton Mar 13, 2018Reply

@BiliiBilii: gōakoklâng mài lâi chhá

BiliiBilii · biliibilii@zeroid.biton Mar 13, 2018Reply

你们呀,要切割中华文化,估计就要自宫了,得切自己的小JJ,你敢自己下手吗?

Kiànkok Kàutiâu · herocyrix@zeroid.biton Mar 12, 2018

中華民國以前ㄉ造神文宣 「蔣總統連任是光復大陸的保證」

這是藉口,請先翻翻當時的台美協防條約,民國蔣軍若要出動還得經美國同意的條約內容,還有,有人知道簽此台美共同協防條約是在哪一年嗎?原來竟是播遷來台沒幾年就簽了。由此可見,說是要反攻中國,那是個騙局,讓N>2有了藉口。

Show more posts...Show more posts...
This page is a snapshot of ZeroNet. Start your own ZeroNet for complete experience. Learn More