? Editing: Post:21.body Save Delete Cancel
Content changed Sign & Publish new content

Kiànkok Kàutiâu

Tâioânlâng

Follow in NewsfeedFollowing

Latest comments:

Add new post

Title

21 hours ago · 2 min read ·
3 comments
Body
Read more

Not found

裝「安卓伊X86」个代志記錄

on Aug 07, 2018

記:Android > Antohi > 安卓伊

安裝治筆電个環境

Antohi-x86 tī tiānnáu lāité bô khah hó iōng, góa sī an tī macbook lāité, iōng khílâi ê kámkak chham tohá-tiānnáu hēthóng sī lóng bô kāng ê hongsek, nāsī beh hō͘ sītōalâng súiōng, i sī chin hósè.

Antohi-X86 tī laptop chiok chia̍h tiān, m̄chai sī siáⁿsiâu goânin? khòaⁿ iáⁿphìⁿ ê sîchūn, tiānnáu mā ē siojoa̍h, chin kîkoài.

做單系統用治電腦袂合

Chit pái anchong Antohi-X86 ū sêngkong, tānsī iōng liáu bē sūn, góa koh kā Linux sé tiāu, só͘í góa koh ài kā Linux tàu khílâi.

Góa leh siūⁿ kóng nāsī iōng Tails Linux kám ētàng? kiatkó i bôhoattō͘ anchong Tâigí suji̍phoat, chit kiāⁿ tāichì chin khùnjiáu.

Āulâi góa soán iōng Linux-Mint, i sī chin hó iōng ê hēthóng, góa íkeng kā i an thòtòng, chitmá góa ê tiānnáu iûgoân sī chi̍t bóe oa̍hliông!

0 Comment:

user_name1 day ago
Reply
Body
This page is a snapshot of ZeroNet. Start your own ZeroNet for complete experience. Learn More