? Editing: Post:21.body Save Delete Cancel
Content changed Sign & Publish new content

Kiànkok Kàutiâu

Tâioânlâng

Follow in NewsfeedFollowing

Latest comments:

Add new post

Title

21 hours ago · 2 min read ·
3 comments
Body
Read more

Not found

練習台員文一冬个代志記錄

on Aug 04, 2018

Tâioânbûn íkeng liānsi̍p chi̍t tang, lâi kā chi̍t kóa tāichì chò kìlo̍k chham chénglí.

Phahjī ū iōng to̍h ê bûnjī hēthóng:

 1. Pe̍hōejī 白話字
 2. Tâioân-Sìkakjī 台員四角字《水台文面冊有紹介》

Bûnjī hēthóng ê khùnlântō͘:

 1. Pe̍hōejī – siōng kántan, māsī ittēng ài o̍h ê hēthóng
 2. 台員四角字 – 歹學、了時間、愛學外多字在汝个需要

Bûnjī hēthóng ê chhapia̍t:

 1. Pe̍hōejī – pito̍eh chió, jīsû tn̂g, chiàm pánbīn
 2. 台員四角字 – 筆劃多、字詞短、節版面

Nn̄g khoán bûnjī hēthóng beh lām siá ê khòaⁿhoat:

 1. Pe̍hōejī chò chúthé, 四角字 chò hùthé
 2. 四角字愛有「限制个節字」、用箱多無代表卡利害
 3. Nāsī beh siá té bûn to̍h bô lām siá ê suiàu, tn̂g bûn ê lām siá to̍h sī góa chit phian ê siáhoat
 4. 四角字 kā jīim pau khílâi, Pe̍hōejī kā jīim tháukhui, nn̄g khoán siáhoat lóng ū in katī ê hóchhù

Tiānnáu chham Chhiúkiá iōng ê phahjī suji̍phoat:

 1. 手機仔 – 萊姆輸入法

 2. Tiānnáu – ibus for Linux

Cha jīsû ê kesithâu:

 1. “Tâigí Pe̍hōe Sió Sûtián”, chit pún góa siōng tiāⁿ iōng, sèkài chán!
 2. 水台文面冊紹介个「台員四角字」

 3. 彙音寶鑑 – chin chió leh iōng, inūi m̄sī beh o̍h Hànjī, to̍h bô khai sioⁿ chē sîkan cha chit pún

0 Comment:

user_name1 day ago
Reply
Body
This page is a snapshot of ZeroNet. Start your own ZeroNet for complete experience. Learn More