? Editing: Post:21.body Save Delete Cancel
Content changed Sign & Publish new content

Kiànkok Kàutiâu

Tâioânlâng

Follow in NewsfeedFollowing

Latest comments:

Add new post

Title

21 hours ago · 2 min read ·
3 comments
Body
Read more

Not found

台員文參中國文个差別

on Jul 31, 2018

“Kó͘chá Tâioânlâng ê tàucheng hongsek” chit kù ōe ê tāichì sī ánne:

“古早 kó͘chá” sī Tâioânōe ê iōnghoat.

“台員人 Tâioânlâng” tiōsī Tâioânlâng, chham Tiongkoklâng bô kāngkhoán.

“个 ê” sī Tâioânōe ê iōnghoat.

“鬥爭 tàucheng” sī Ji̍tpún-Hànjī ê iōnghoat.

“方式 hongsek” mā sī Ji̍tpún-Hànjī ê iōnghoat.

“Kó͘chá Tâioânlâng ê tàucheng hongsek” chit kù ōe lāité, bô chi̍t ê sû sī “Tiongbûn”, thâukhah chham bo̍kchiu ū būntê ê lâng, khah ē kóng chit kù ōe sī “Tiongkokōe”.

「古早台員人个鬥爭方式」只句話个代志是按呢:

「古早 kó͘chá」是台員話个用法。

「台員人 Tâioânlâng」着是台員人、參中國人無仝欵。

「个 ê」是台員話个用法。

「鬥爭 tàucheng」是日本漢字个用法。

「方式 hongsek」嗎是日本漢字个用法。

「古早台員人个鬥爭方式」只句話內底、無一个詞是「中文」、頭壳參目睭有問題个人、卡会講只句話是「中國話」。

0 Comment:

user_name1 day ago
Reply
Body
This page is a snapshot of ZeroNet. Start your own ZeroNet for complete experience. Learn More