? Editing: Post:21.body Save Delete Cancel
Content changed Sign & Publish new content

Kiànkok Kàutiâu

Tâioânlâng

Follow in NewsfeedFollowing

Latest comments:

Add new post

Title

21 hours ago · 2 min read ·
3 comments
Body
Read more

Not found

Chhengliân To̍kphài 720 ChhàuthâuáBiō Hêngtōng Sengbêng

on Jul 21, 2018

Kinnî 228, Chhengliân-To̍kphài hoatkhí Tāikhe Chûô͘ Chiúⁿ KàiChio̍h Lêngchhím phoahchhat hêngtōng, kengkòe tongkio̍k khuthê kap khísò͘, ē tī kiăji̍t (7-goe̍h 20-hō) epo͘ 2-tiám 20-hun, chāi Thôhn̂g-tēhng-hoatīⁿ chìnhêng thâu-1-pái khuitêng. Khuitêng chitkang cháikhí, Chhengliân-To̍kphài khì kàu khí tī Tâipak-chhī Phokài-te̍kkhu, ūitio̍h kìliām bat tô͘sat, tìnap, uikoân thóngtī Formosa tóbîn ê Tiongkoklâng Chiúⁿ KàiChio̍h siatli̍p ê “TiongChèng Kìliām Tn̂g,” hō͘ tāipiáu siūlānchiá chheⁿhoeh ê ângchhat, koh 1-pái tīⁿmóalâu tī chit-ê iûgoán chhāi tī Tionghôabînkok thóngtī tiongsim ê hàmkó͘ sèngtiān.
 
228 hêngtōng kiatsok kàu taⁿ, Tiongkok uikoân si̍tbînchiá ê lêngchhím hŏng hôeho̍k goânchōng, kiansim Formosa chúthésèng kap chūiû bînchú kèta̍t ê Chhengliân-To̍kphài soah hŏng huihoat khuthê, khísò͘. Chhengliân-To̍kphài koh 1-pái iaukiû, chipchèngtóng èngtong kóaⁿkín chìnhêng “Chhiokchìn Chóanhêng-Chènggī Tiâulē" ê "Chhengtû uikôan siōngteng, póchûn putgī ûichí" ê chèngtī kangthêng, mā koh 1-pái iōng hêngtōng hiánbêng Formosan tùi Tionghôabînkok si̍tbîn thóngtī ê hoánkhòng bôkhólêng choa̍tkhùi.
 
Gún chin chhengchhó kiăji̍t chìn-1-pō͘ hêngtōng tī hoattêng tùi Chûô͘ phoahchhat hêngtōng ê sìmphòaⁿ bē ū pangchān, putjîkò, Formosan tùi to̍kli̍p, chūiû, bînchú, jînkoân ê tuikiû, chāilâi bôhoattō͘ kantaⁿ í hoatlu̍t lâi phòaⁿtoàn, sī tóbîn iōng jīmtông, le̍ksú, liôngti,kèta̍tkoan chò tétì ê chèngtī soánte̍k. Formosa ê to̍kli̍p kiànkok kap choánhêng-chènggī, m̄sī kiànli̍p chāi Formosa-chhengliân kám ū hō͘ Tionghôabînkok phòaⁿ chōe ê chhògō͘ bēngtê téng. Inūi bînchú ê chiântê sī choánhêng-chènggī, choánhêng-chènggī ê chiântê sī lán íkeng ū 1 ê kokka, m̄sī kā Tiongkok-Kokbîntóng tī Tiongkok lāichiàn chiàn su chiah chah kòelâi kiàsiⁿ tī Formosa ê siōng-tōa tóngsán, Tionghôabînkok théchè, hoán tòngchò tiongsèng--ê, gō͘ jīnchò katī ê kokka. Kahāichiá bô èngtong chiâⁿchò chúchhâichiá, Tionghôabînkok théchè tiōsī Tâioân-tósū ê tùite̍k.
 
Chóanhêng-chènggī sò͘kiû ê hôkái, m̄sī hiòng hoántōng pósiú ê sèle̍k thòhia̍p, mā m̄sī ūitio̍h “bô beh chōsêng tùilı̍p" lâi chhìnchhái "ûichhî hiānchōng". Chinchiàⁿ ê hôkái, sī hiòng bīlâi āuchı̍ttāi úntùn 1 ê bē koh phakpài to̍kchhâichiá, chiaⁿsi̍t chūiû, bînchú, sin jî to̍klı̍p ê konggī kokka. Hiānchúsî chit-ê Tionghôabînkok si̍tbîn théchè sī chià tô͘sat kap tìnap the̍h-tioh thóngtī khoânle̍k, koh appek hunhòa lán Formosan, tī in hiànhoat siá bêng “Ūitio̍h kokka thóngit chìnchêng ê suiàu,” che éngoán bē sī lán Formosan beh ài ê tapàn. Úi hêngtōng chūkoat, lâi kiànli̍p 1 ê tèngkun púnthó͘ le̍ksú jīmtông, têngkhí oânchéng kèta̍tkoan ê kokka, chiahsī lán Formosan lèngkhui kúi-pah-tang ílâi si̍tbîn ê khaliâu chhiúkhàu, kiâⁿ hiòng kohoa̍h ê khaisí.  

Lán_ê_sò͘kiû,

  1. Thiatté chhengtû uikoân ûichí, mài koh iōng Tâioân chugoân lâi chhāi to̍kchhâichiá.
  2. Hùitû LióngChióng Bûnhòa Oânkhu, uikoân ûichí m̄sī koankong chugoân.
  3. Giânlūn-Chūiû m̄sī Tionghôabînkok ê siúⁿsù, sī Formosan ê kipún jînkoân
  4. Iántó Tionghôabînkok thóngtī kiànli̍p sin-kokka, Formosan hoánkhòng si̍tbînchiá bô chōe.
     
    Kàu taⁿ 2018, cháulō͘ kúi-cha̍p-tang ê Tionghôabînkok bô jīmhô kèsio̍k chûnchāi ê líiû, chāi sèkài lóng kîthāi kah Formosa kiànli̍p sin koanhē ê chitmá, tiōsī lán ài hêngtōng ê sîchūn, kā kiàsiⁿ tī Formosa 70-tang ê Tionghôabînkok thiatté sàngji̍p le̍ksú, kiànli̍p 1-ê sio̍kî Formosan ê konggī sin kokka.

https://www.facebook.com/FromEthnosToNation/posts/658131807873416

0 Comment:

user_name1 day ago
Reply
Body
This page is a snapshot of ZeroNet. Start your own ZeroNet for complete experience. Learn More