? Editing: Post:21.body Save Delete Cancel
Content changed Sign & Publish new content

Kiànkok Kàutiâu

Tâioânlâng

Follow in NewsfeedFollowing

Latest comments:

Add new post

Title

21 hours ago · 2 min read ·
3 comments
Body
Read more

Not found

加忌个文字愛加忌救 Ka-kī ê bûn-jī ài ka-kī kiù

on Jun 20, 2018

台字:諫因老師支那人、欶蚋走路無之毴。

Pe̍h-ōe-jī: kàn in lāu-su Chiná-lâng, suh-lah cháu-lō͘ bô-chi-bai.

水台文面冊提供真多字个源頭、閣有寫字个討論。那是民間無展示寫台語文个需要、政府當然是治靴假死。

Chit-má sī chit leh OpenSource ê sî-tāi, Hôa-náu-pō͘ siōng-tōa ê būn-tê sī bô kah jī ê tāi-chì bú hó, lāi-té koh hō͘ hôa-náu ha̍k-chiá leh o͘-pe̍h-lâi.

Nā-sī siá Tâi-gí ê lâng piàn chē, iōng Tâi-gí-bûn lâi kau-liû tāi-chì, thó-lūn chèng-tī chham kàn-kiāu chèng-hú, in mā bô-hoat-tō͘ kàm-sī kap sím-cha.

政府那是看無民間个字、因着个去解決只層代志、亞是回應民間个需求。国民黨着是看無台語、無法度監視民間、所以卡卜禁止台語文。

0 Comment:

user_name1 day ago
Reply
Body
This page is a snapshot of ZeroNet. Start your own ZeroNet for complete experience. Learn More