? Editing: Post:21.body Save Delete Cancel
Content changed Sign & Publish new content

Kiànkok Kàutiâu

Tâioânlâng

Follow in NewsfeedFollowing

Latest comments:

Add new post

Title

21 hours ago · 2 min read ·
3 comments
Body
Read more

Not found

讀文實驗:漢羅濫寫个「分段」寫文處理

on Jun 14, 2018

政治通信个好家私:Signal Private Messenger

以經会凍用白話字來寫字、除了寫政治文、嗎是愛寫別个物件。

Signal Private Messenger, sī góa siūⁿ beh kài-siāu ê chhiú-ki-á app. Chit-má bāng-lō͘ sī hong-piān, chin chē lâng leh sú-iōng, tān-sī seng-oa̍h chu-liāu mā sī chiok kín to̍h lāu chhut-khì, chō-sêng chin chōe mâ-hoân.

續落去我会說明只塊物件含大眾用个 Line 是差塊着。

那是有看無个字、汝愛加忌去查字典、恁父無卜閣拍華語來說明。

Góa iōng kòe ê message app, Signal iōng khí-lâi siōng kán-tan, jî-chhiáⁿ i ê ōe-bīn chiok chheng-khì, bô sio-chē bô-hāu ê siat-kè. Ē-kha saⁿ-tiám sī góa thui-chiàn ê goân-in:

  1. Chhiú-ki-á tùi Chhiú-ki-á ê Àm-hō-hòa. Messages chham bāng-lō͘ tián-ōe lóng ē tī àm-hō ē-kha thoân hō͘ tùi-hong.

  2. Ē-tàng tī tiān-náu thâu-téng iōng, ōe-bīn mā sī chin kán-tan.

  3. OpenSource, àm-hō ki-su̍t choân-pō͘ kong-khai.

第三點眞重要、有開放个物件內底全部个電腦碼朗會使看甲檢驗、假使有人亜是組職卜創空、朗会乎電腦亥客掠包。

汝那是對其他个物件有興趣、會使參考只篇:Best Anonymous Messaging Apps.

0 Comment:

user_name1 day ago
Reply
Body
This page is a snapshot of ZeroNet. Start your own ZeroNet for complete experience. Learn More