? Editing: Post:21.body Save Delete Cancel
Content changed Sign & Publish new content

Kiànkok Kàutiâu

Tâioânlâng

Follow in NewsfeedFollowing

Latest comments:

Add new post

Title

21 hours ago · 2 min read ·
3 comments
Body
Read more

Not found

用「分段」來處理「漢羅濫寫」个問題

on Jun 12, 2018

Lim sio-chiú ê sî-chūn mā sī koh leh siūⁿ Hàn-lô lām siá ê tāi-chì, góa hoat-hiān kî-si̍t iōng "Hàn-lô Hun-toāⁿ" sī chi̍t leh kái-koat ê pān-hoat.

用「漢羅分段」个方式會使解決、漢羅濫寫个問題、規則个定義我閣寫出來。

Choân-Lô, Choân-Hàn lóng ū ka-kī ê būn-tê. Hàn-lô-lām ū jī-sû hun-koah ê būn-tê, nā-sī kah Hàn-jī chham Lô-jī chò "Hun-Toāⁿ", tāi-chì eng-kai to̍h ē-tàng tan-sûn.

一段羅字抑是一段漢字、來做分段、按呢治版面个感覺着會使分開、關鍵字段會當用漢字來寫、卜講詳細代志着用羅字。

Lô-jī phah chhut-jī ê sok-tō͘ ē-sái chin kín, mā-bô soán-jī ê būn-tê, án-ne ē-sái phah chin chē jī kóng khah chē tāi-chì. Hàn-jī ū soán-jī chham khioh-jī ê būn-tê, hāu-lu̍t ē bô-hó, só͘-í Hàn-jī ē-sái iōng-lâi chò "Piau-tê" kap "Koan-kiān Jī-toāⁿ" ê sú-iōng, án-ne bē lām-chò-hóe

因為愛先學羅字、漢字嗎愛學、但是羅字會使鬥个字卡多、學漢字着看需要、汝愛學外多漢字着看加忌。按呢一篇文章落來、嗎是漢羅濫寫、主要濫寫是用「分段」來做處理。

文後記碌

Tha̍k-khí-lâi chin lí-sióng, iōng hun-toāⁿ ê hong-sek hō͘ Hàn-lô lām-siá khah chheng-khì.

利用文章个「段落分離」、甲漢字參羅字个書寫系統分乎清楚、按呢着卡好看嗎卡好讀。那是有外來英語詞、彼段着用羅字寫会卡水。

Án-ne mā sī lām-siá bē sio-pōng, tāi-chì chin tan-sûn. Nā-sī ū Ji̍t-pún-Hàn-jī kap Hân-kok-jī beh lām-siá, án-ne to̍h hām "Hàn-Jī-Toāⁿ" lām-chò-hóe to̍h ē-tàng.

日本字參韓國字个大細、甲漢字段是相仝、有卜用着因个名詞、会凍濫做伙。例:我卜食寿司參飲소주。

補:那有外來英語名詞亞是羅馬字名詞、着濫治羅字彼段。

"Lē: Góa beh lim Wine chham Soju." Chi̍t leh sī Eng-gí-sû, lēng-gōa chi̍t leh sī Hân-kok ê Lô-má-jī-sû, in-ūi sī lām miâ-sû, kap jī-lí mā bē sio-pōng.

0 Comment:

user_name1 day ago
Reply
Body
This page is a snapshot of ZeroNet. Start your own ZeroNet for complete experience. Learn More