? Editing: Post:21.body Save Delete Cancel
Content changed Sign & Publish new content

Kiànkok Kàutiâu

Tâioânlâng

Follow in NewsfeedFollowing

Latest comments:

Add new post

Title

21 hours ago · 2 min read ·
3 comments
Body
Read more

Not found

「網紅」參「網難」个差別是治叨位? "Bāng-âng" chham "Bāng-lān" ê chha-pia̍t sī tī tá-ūi?

on Jun 04, 2018

有个網紅是眞有料、看因个物件會使學着智識參趣味、但是有个不是按呢、伊無格做網紅、那是卜做「網難」着會凍。

Ū ê Bāng-Âng sī chin ū liāu, khoàⁿ in ê mi̍h-kiāⁿ ē-sái o̍h to̍h tì-sek chham chhù-bī, tān-sī ū ê m̄ sī án-ni, i bô keh chò Bāng-Âng, nā-sī beh chò "Bāng-Lān" to̍h ē-tàng.

網難个「難」着是「難鳥」个難。網難講出來个話會比加忌个難鳥閣卡細枝、按呢会去相信「網難話」个人、汝个難鳥咁嗎是眞細枝?

Bāng-Lān ê "Lān" tiō sī "Lān-chiáu" ê Lān. Bāng-Lān kóng chhut-lâi ê ōe ē pí ka-kī ê Lān-chiáu koh khah sè ki, nā-sī ē khì siong-sìn "Bāng-Lān-Ōe" ê lâng, lí ê lān-chiáu kám mā sī chin sè ki?

網難个難甲漢字「災難」个難是仝音。網難那是講話無腦着会引起社會甲網路世界个「災難」、按呢汝咁有了解?

Bāng-Lān ê Lān kap Hàn-jī "Chai-Lān" ê Lān sī kâng im. Bāng-Lān na-si kóng ōe bô-náu to̍h ē ín-khí siā-hōe kap bāng-lō͘ sè-kài ê "Chai-Lān", án-ni lí kám ū liáu-kái?

假使難鳥燒細枝按呢卜按盞?道理眞簡單、離開網難个面冊勿閣去看、按呢汝个難鳥着会變大枝、比唱歌个大支会閣卡大枝呢。

Ká-sú lān-chiáu sio sè ki án-ni beh án-choáⁿ? Tō-lí chin kán-tan, lī-khui bāng-lān ê bīn-chheh mài koh khì khoàⁿ, án-ni lí ê lān-chiáu tiō ē khai-sí piàn Tōa-Ki, pí chhiùⁿ-koa ê Tōa-Ki ē koh khah tōa-ki ne.

這篇是卜「練習台員民貫漢字」用个、完全無醫療效果!那是汝个難鳥正實有病疼、請加忌去看醫生。

Chit phiⁿ sī beh "liān-si̍p Tâi-oân bîn-kǹg hàn-jī" iōng ê, oân-choân bô i-liâu hāu-kó! Nā-sī lí ê lān-chiáu chiâⁿ-si̍t ū pēⁿ-thiàⁿ, chhiáⁿ ka-kī khì khoàⁿ i-seng.

0 Comment:

user_name1 day ago
Reply
Body
This page is a snapshot of ZeroNet. Start your own ZeroNet for complete experience. Learn More