? Editing: Post:21.body Save Delete Cancel
Content changed Sign & Publish new content

Kiànkok Kàutiâu

Tâioânlâng

Follow in NewsfeedFollowing

Latest comments:

Add new post

Title

21 hours ago · 2 min read ·
3 comments
Body
Read more

Not found

IŌNG 大腸包煙腸 ê 料理概念 lâi 規定台員羅漢文 m̄-bián iōng 標點符號 ê CHÒ-HOAT

on May 31, 2018

台文羅漢濫寫 góa í-keng iōng ū 一段時間 IN-ŪI góa bô beh 使用標點符號 án-ni 拍字 ê 時陣 to̍h ē-sái ū 連紲 ê HĀU-KÓ 是講 án-ni mā ū 缺點 lí beh 讀文 ê 時陣 ē 無法度理解 beh án-choáⁿ lâi chò 斷句 ê 判斷 Ē-KHA góa ka-kī ū iōng セットアップ lâi 處理 kiam 実験 che sī chi̍t leh 記錄 bô 代表別人 M̄ Ē-SÁI IŌNG

定義 siáⁿ-mih kiò 細字 siáⁿ-mih kiò 大字

NĀ-SĪ 用細字 ê 羅馬字 lóng 叫細字 TO̍H TIO̍H

**範例開始**

góa ài khì chia̍h pn̄g chit kù ōe to̍h sī lóng iōng sè-jī ê lô-má-jī

**範例結束**

SÒA--LO̍H-KHÌ 大字 ê 部份 sī ánni 漢字 ka 日本字にほんご kap 韓國字한글 koh ū 大寫羅馬字 lóng sī kiò 大字 TŌ-LÍ chin 簡單 in-ūi he kui khoáⁿ 文字 ê 型體 lóng pí 細字 ê 羅馬字 koh khah TŌA

**範例開始**

大字 ê 展示 tián-sī ê 日語漢字 sī siá 表示 iōng 日語假名 sī phah ひょうじ

燒酒 sī 韓國漢字 iōng 韓語한글 tō sī phah 소주

四跤仔湯 sī 台員漢字 iōng 大寫羅馬字 tō sī phah SÌ-KHA-Á-THNG

**範例結束**

CHIT-MÁ 大細字 ê 事志 í-keng 講定 khai-sí 利用大細字 lâi chò 文字 ê 斷句 PHOÀⁿ-TĒNG 一句話 ê 開始 khoàⁿ lí sī beh iōng tòe-chi̍t-khoáⁿ 大字 lâi 做開頭 KÁ-SÚ sī 用大寫羅馬字做開頭 án-ni 話句 ê 尾溜 tō sī 用大寫羅馬字 chò KIAT-SOK 仝款道理 nā-sī iōng 漢字做開頭 tō sī 用漢字來做結束 IN-ŪI 日本字 kap 韓國字 góa 無熟手 só͘-í chit pō͘hūn koh ài chò 実験 khah ē CHAI-IÁⁿ

**範例開始**

IŌNG 大寫羅馬字 lâi 開頭 sī 一句話 ê 開始 chit-má ōe beh kóng liáu--ah góa to̍h 用大寫羅馬字 lâi chò KIAT-SOK

用漢字 lâi 開頭 chit leh 方式 kah 無問題 chí-iàu 話句 ê 尾溜 ài 用漢字做結束

**範例結束**

THÂU-TÉNG ê 範例 lóng sī 用一句話 lâi 展示 nā-sī ū kui ah 句話 án-ni mā sī ài ū 辦法 lâi 判斷話句 tang-sî beh KIAT-SOK 假使第一句話 sī 用漢字 lâi 開頭 án-ni to̍h 用漢字來結束 SÒA--LO̍H-KHÌ 第二句話 to̍h 用大寫羅馬字開始 bé-liu 用大寫羅馬字 lâi KIAT-SOK 第三句 to̍h 用漢字開頭 án-ni 一直交插 to̍h ū 話句斷點 ê 效果

**範例開始**

CHE sī 第一句話 iōng 大寫羅馬字 khí-thâu beh 結束 to̍h iōng 大寫羅馬字 lâi PIAU-SĪ 第二句話開始 iōng 漢字開頭 beh 結束 to̍h 用漢字標示 TĒ-SAⁿ-KÙ-ŌE 開始 koh iōng 大寫羅馬字 lâi 開頭 to̍h sī án-ni it-ti̍t KAU-CHHAP

**範例結束**

結論

用大字包細字 ê 方式 to̍h sī chhiūⁿ 大腸包煙腸 ê 料理 iōng che leh 辦法 lâi 處理斷句 koh m̄-bián 使用標點符號 CHIT-MÁ ài ke phah kóa jī lâi 実験 khoàⁿ-māi 讀文 ê 效果 sī ÁN-CHOÁⁿ

TĪ che leh 世界 ê 古早人 khai-sí 用文字 lâi 寫字 ê 時陣 mā sī 無用標點符號 āu--lâi sī 文字需求 ū chin chōe 變化 kah ē 增加 chia ê KONG-LÊNG 所以 kan beh 用標點符號 che to̍h sī 愛看需要 lâi 決定 ê 事志

目前台文羅漢濫寫 góa í-keng ū セットアップ kui ê 規制 GÓA tī 下跤 kah i リスト ē khah CHHENG-CHHÓ

第一 ài ū 漢字限制 siōng hó sī 用簡單 ê 漢字 lâi 標示 tha̍k bē chhut-lâi ê 怪字 siōng hó mài 使用

第二 ū 關鍵 kap 重要 ê 字話 lóng 用漢字 lâi 標示 bô-hoat-tō͘ 確定 ia̍h-sī m̄ chai ê Jī to̍h 用羅馬字 lâi 標示

第三 beh 用漢字 siōng hó sī ài 用兩个字來起頭 IN-ŪI 用一个漢字 ē 感覺文字 ê 長度無夠 che tāi-khài sī 羅馬字較長 ê 視覺影響 só͘ chè-chō ê HÀM-KAK

第四 Tâioânbûn í-keng ū ka-kī ê 特色 nā-sī beh 濫日本字 ka 韓國字 ia̍h-sī 中國字 che lóng 無問題 ài 濫英文 tong-liân sī 上簡單 ê 事志 IN-ŪI 台員文 to̍h sī 羅馬字系統 iōng English it-ti̍t ū OK LAH

第五 to̍h m̄-bián kóng ah 上頭前 siá ê to̍h sī 今仔日記錄 ê 事志

寫字 ê 規制 sī 人訂出來 ê 物件 Lī-iōng 古早台員人 liû hō͘ lán ê 資源 lâi 做整合 GÓA siong-sìn 台員文 choa̍t-tùi ū 特別 ê CHHUT-LŌ͘

0 Comment:

user_name1 day ago
Reply
Body
This page is a snapshot of ZeroNet. Start your own ZeroNet for complete experience. Learn More