? Editing: Post:21.body Save Delete Cancel
Content changed Sign & Publish new content

Kiànkok Kàutiâu

Tâioânlâng

Follow in NewsfeedFollowing

Latest comments:

裝「安卓伊X86」个代志記錄

on Aug 07, 2018

記:Android > Antohi > 安卓伊

安裝治筆電个環境

Antohi-x86 tī tiānnáu lāité bô khah hó iōng, góa sī an tī macbook lāité, iōng khílâi ê kámkak chham tohá-tiānnáu hēthóng sī lóng bô kāng ê hongsek, nāsī beh hō͘ sītōalâng súiōng, i sī chin hósè.

Antohi-X86 tī laptop chiok chia̍h tiān, m̄chai sī siáⁿsiâu goânin? khòaⁿ iáⁿphìⁿ ê sîchūn, tiānnáu mā ē siojoa̍h, chin kîkoài.

做單系統用治電腦袂合

Chit pái anchong Antohi-X86 ū sêngkong, tānsī iōng liáu bē sūn, góa koh kā Linux sé tiāu, só͘í góa koh ài kā Linux tàu khílâi.

Góa leh siūⁿ kóng nāsī iōng Tails Linux kám ētàng? kiatkó i bôhoattō͘ anchong Tâigí suji̍phoat, chit kiāⁿ tāichì chin khùnjiáu.

Āulâi góa soán iōng Linux-Mint, i sī chin hó iōng ê hēthóng, góa íkeng kā i an thòtòng, chitmá góa ê tiānnáu iûgoân sī chi̍t bóe oa̍hliông!

Read more

練習台員文一冬个代志記錄

on Aug 04, 2018

Tâioânbûn íkeng liānsi̍p chi̍t tang, lâi kā chi̍t kóa tāichì chò kìlo̍k chham chénglí.

Phahjī ū iōng to̍h ê bûnjī hēthóng:

 1. Pe̍hōejī 白話字
 2. Tâioân-Sìkakjī 台員四角字《水台文面冊有紹介》

Bûnjī hēthóng ê khùnlântō͘:

 1. Pe̍hōejī – siōng kántan, māsī ittēng ài o̍h ê hēthóng
 2. 台員四角字 – 歹學、了時間、愛學外多字在汝个需要

Bûnjī hēthóng ê chhapia̍t:

 1. Pe̍hōejī – pito̍eh chió, jīsû tn̂g, chiàm pánbīn
 2. 台員四角字 – 筆劃多、字詞短、節版面

Nn̄g khoán bûnjī hēthóng beh lām siá ê khòaⁿhoat:

 1. Pe̍hōejī chò chúthé, 四角字 chò hùthé
 2. 四角字愛有「限制个節字」、用箱多無代表卡利害
 3. Nāsī beh siá té bûn to̍h bô lām siá ê suiàu, tn̂g bûn ê lām siá to̍h sī góa chit phian ê siáhoat
 4. 四角字 kā jīim pau khílâi, Pe̍hōejī kā jīim tháukhui, nn̄g khoán siáhoat lóng ū in katī ê hóchhù

Tiānnáu chham Chhiúkiá iōng ê phahjī suji̍phoat:

 1. 手機仔 – 萊姆輸入法

 2. Tiānnáu – ibus for Linux

Cha jīsû ê kesithâu:

 1. “Tâigí Pe̍hōe Sió Sûtián”, chit pún góa siōng tiāⁿ iōng, sèkài chán!
 2. 水台文面冊紹介个「台員四角字」

 3. 彙音寶鑑 – chin chió leh iōng, inūi m̄sī beh o̍h Hànjī, to̍h bô khai sioⁿ chē sîkan cha chit pún

Read more

台員文參中國文个差別

on Jul 31, 2018

“Kó͘chá Tâioânlâng ê tàucheng hongsek” chit kù ōe ê tāichì sī ánne:

“古早 kó͘chá” sī Tâioânōe ê iōnghoat.

“台員人 Tâioânlâng” tiōsī Tâioânlâng, chham Tiongkoklâng bô kāngkhoán.

“个 ê” sī Tâioânōe ê iōnghoat.

“鬥爭 tàucheng” sī Ji̍tpún-Hànjī ê iōnghoat.

“方式 hongsek” mā sī Ji̍tpún-Hànjī ê iōnghoat.

“Kó͘chá Tâioânlâng ê tàucheng hongsek” chit kù ōe lāité, bô chi̍t ê sû sī “Tiongbûn”, thâukhah chham bo̍kchiu ū būntê ê lâng, khah ē kóng chit kù ōe sī “Tiongkokōe”.

「古早台員人个鬥爭方式」只句話个代志是按呢:

「古早 kó͘chá」是台員話个用法。

「台員人 Tâioânlâng」着是台員人、參中國人無仝欵。

「个 ê」是台員話个用法。

「鬥爭 tàucheng」是日本漢字个用法。

「方式 hongsek」嗎是日本漢字个用法。

「古早台員人个鬥爭方式」只句話內底、無一个詞是「中文」、頭壳參目睭有問題个人、卡会講只句話是「中國話」。

Read more

Chhengliân To̍kphài 720 ChhàuthâuáBiō Hêngtōng Sengbêng

on Jul 21, 2018

Kinnî 228, Chhengliân-To̍kphài hoatkhí Tāikhe Chûô͘ Chiúⁿ KàiChio̍h Lêngchhím phoahchhat hêngtōng, kengkòe tongkio̍k khuthê kap khísò͘, ē tī kiăji̍t (7-goe̍h 20-hō) epo͘ 2-tiám 20-hun, chāi Thôhn̂g-tēhng-hoatīⁿ chìnhêng thâu-1-pái khuitêng. Khuitêng chitkang cháikhí, Chhengliân-To̍kphài khì kàu khí tī Tâipak-chhī Phokài-te̍kkhu, ūitio̍h kìliām bat tô͘sat, tìnap, uikoân thóngtī Formosa tóbîn ê Tiongkoklâng Chiúⁿ KàiChio̍h siatli̍p ê “TiongChèng Kìliām Tn̂g,” hō͘ tāipiáu siūlānchiá chheⁿhoeh ê ângchhat, koh 1-pái tīⁿmóalâu tī chit-ê iûgoán chhāi tī Tionghôabînkok thóngtī tiongsim ê hàmkó͘ sèngtiān.
 
228 hêngtōng kiatsok kàu taⁿ, Tiongkok uikoân si̍tbînchiá ê lêngchhím hŏng hôeho̍k goânchōng, kiansim Formosa chúthésèng kap chūiû bînchú kèta̍t ê Chhengliân-To̍kphài soah hŏng huihoat khuthê, khísò͘. Chhengliân-To̍kphài koh 1-pái iaukiû, chipchèngtóng èngtong kóaⁿkín chìnhêng “Chhiokchìn Chóanhêng-Chènggī Tiâulē" ê "Chhengtû uikôan siōngteng, póchûn putgī ûichí" ê chèngtī kangthêng, mā koh 1-pái iōng hêngtōng hiánbêng Formosan tùi Tionghôabînkok si̍tbîn thóngtī ê hoánkhòng bôkhólêng choa̍tkhùi.
 
Gún chin chhengchhó kiăji̍t chìn-1-pō͘ hêngtōng tī hoattêng tùi Chûô͘ phoahchhat hêngtōng ê sìmphòaⁿ bē ū pangchān, putjîkò, Formosan tùi to̍kli̍p, chūiû, bînchú, jînkoân ê tuikiû, chāilâi bôhoattō͘ kantaⁿ í hoatlu̍t lâi phòaⁿtoàn, sī tóbîn iōng jīmtông, le̍ksú, liôngti,kèta̍tkoan chò tétì ê chèngtī soánte̍k. Formosa ê to̍kli̍p kiànkok kap choánhêng-chènggī, m̄sī kiànli̍p chāi Formosa-chhengliân kám ū hō͘ Tionghôabînkok phòaⁿ chōe ê chhògō͘ bēngtê téng. Inūi bînchú ê chiântê sī choánhêng-chènggī, choánhêng-chènggī ê chiântê sī lán íkeng ū 1 ê kokka, m̄sī kā Tiongkok-Kokbîntóng tī Tiongkok lāichiàn chiàn su chiah chah kòelâi kiàsiⁿ tī Formosa ê siōng-tōa tóngsán, Tionghôabînkok théchè, hoán tòngchò tiongsèng--ê, gō͘ jīnchò katī ê kokka. Kahāichiá bô èngtong chiâⁿchò chúchhâichiá, Tionghôabînkok théchè tiōsī Tâioân-tósū ê tùite̍k.
 
Chóanhêng-chènggī sò͘kiû ê hôkái, m̄sī hiòng hoántōng pósiú ê sèle̍k thòhia̍p, mā m̄sī ūitio̍h “bô beh chōsêng tùilı̍p" lâi chhìnchhái "ûichhî hiānchōng". Chinchiàⁿ ê hôkái, sī hiòng bīlâi āuchı̍ttāi úntùn 1 ê bē koh phakpài to̍kchhâichiá, chiaⁿsi̍t chūiû, bînchú, sin jî to̍klı̍p ê konggī kokka. Hiānchúsî chit-ê Tionghôabînkok si̍tbîn théchè sī chià tô͘sat kap tìnap the̍h-tioh thóngtī khoânle̍k, koh appek hunhòa lán Formosan, tī in hiànhoat siá bêng “Ūitio̍h kokka thóngit chìnchêng ê suiàu,” che éngoán bē sī lán Formosan beh ài ê tapàn. Úi hêngtōng chūkoat, lâi kiànli̍p 1 ê tèngkun púnthó͘ le̍ksú jīmtông, têngkhí oânchéng kèta̍tkoan ê kokka, chiahsī lán Formosan lèngkhui kúi-pah-tang ílâi si̍tbîn ê khaliâu chhiúkhàu, kiâⁿ hiòng kohoa̍h ê khaisí. 

Lán_ê_sò͘kiû,

 1. Thiatté chhengtû uikoân ûichí, mài koh iōng Tâioân chugoân lâi chhāi to̍kchhâichiá.
 2. Hùitû LióngChióng Bûnhòa Oânkhu, uikoân ûichí m̄sī koankong chugoân.
 3. Giânlūn-Chūiû m̄sī Tionghôabînkok ê siúⁿsù, sī Formosan ê kipún jînkoân
 4. Iántó Tionghôabînkok thóngtī kiànli̍p sin-kokka, Formosan hoánkhòng si̍tbînchiá bô chōe.
   
  Kàu taⁿ 2018, cháulō͘ kúi-cha̍p-tang ê Tionghôabînkok bô jīmhô kèsio̍k chûnchāi ê líiû, chāi sèkài lóng kîthāi kah Formosa kiànli̍p sin koanhē ê chitmá, tiōsī lán ài hêngtōng ê sîchūn, kā kiàsiⁿ tī Formosa 70-tang ê Tionghôabînkok thiatté sàngji̍p le̍ksú, kiànli̍p 1-ê sio̍kî Formosan ê konggī sin kokka.

https://www.facebook.com/FromEthnosToNation/posts/658131807873416

Read more

加忌个文字愛加忌救 Ka-kī ê bûn-jī ài ka-kī kiù

on Jun 20, 2018

台字:諫因老師支那人、欶蚋走路無之毴。

Pe̍h-ōe-jī: kàn in lāu-su Chiná-lâng, suh-lah cháu-lō͘ bô-chi-bai.

水台文面冊提供真多字个源頭、閣有寫字个討論。那是民間無展示寫台語文个需要、政府當然是治靴假死。

Chit-má sī chit leh OpenSource ê sî-tāi, Hôa-náu-pō͘ siōng-tōa ê būn-tê sī bô kah jī ê tāi-chì bú hó, lāi-té koh hō͘ hôa-náu ha̍k-chiá leh o͘-pe̍h-lâi.

Nā-sī siá Tâi-gí ê lâng piàn chē, iōng Tâi-gí-bûn lâi kau-liû tāi-chì, thó-lūn chèng-tī chham kàn-kiāu chèng-hú, in mā bô-hoat-tō͘ kàm-sī kap sím-cha.

政府那是看無民間个字、因着个去解決只層代志、亞是回應民間个需求。国民黨着是看無台語、無法度監視民間、所以卡卜禁止台語文。

Read more

讀文實驗:漢羅濫寫个「分段」寫文處理

on Jun 14, 2018

政治通信个好家私:Signal Private Messenger

以經会凍用白話字來寫字、除了寫政治文、嗎是愛寫別个物件。

Signal Private Messenger, sī góa siūⁿ beh kài-siāu ê chhiú-ki-á app. Chit-má bāng-lō͘ sī hong-piān, chin chē lâng leh sú-iōng, tān-sī seng-oa̍h chu-liāu mā sī chiok kín to̍h lāu chhut-khì, chō-sêng chin chōe mâ-hoân.

續落去我会說明只塊物件含大眾用个 Line 是差塊着。

那是有看無个字、汝愛加忌去查字典、恁父無卜閣拍華語來說明。

Góa iōng kòe ê message app, Signal iōng khí-lâi siōng kán-tan, jî-chhiáⁿ i ê ōe-bīn chiok chheng-khì, bô sio-chē bô-hāu ê siat-kè. Ē-kha saⁿ-tiám sī góa thui-chiàn ê goân-in:

 1. Chhiú-ki-á tùi Chhiú-ki-á ê Àm-hō-hòa. Messages chham bāng-lō͘ tián-ōe lóng ē tī àm-hō ē-kha thoân hō͘ tùi-hong.

 2. Ē-tàng tī tiān-náu thâu-téng iōng, ōe-bīn mā sī chin kán-tan.

 3. OpenSource, àm-hō ki-su̍t choân-pō͘ kong-khai.

第三點眞重要、有開放个物件內底全部个電腦碼朗會使看甲檢驗、假使有人亜是組職卜創空、朗会乎電腦亥客掠包。

汝那是對其他个物件有興趣、會使參考只篇:Best Anonymous Messaging Apps.

Read more

用「分段」來處理「漢羅濫寫」个問題

on Jun 12, 2018

Lim sio-chiú ê sî-chūn mā sī koh leh siūⁿ Hàn-lô lām siá ê tāi-chì, góa hoat-hiān kî-si̍t iōng "Hàn-lô Hun-toāⁿ" sī chi̍t leh kái-koat ê pān-hoat.

用「漢羅分段」个方式會使解決、漢羅濫寫个問題、規則个定義我閣寫出來。

Choân-Lô, Choân-Hàn lóng ū ka-kī ê būn-tê. Hàn-lô-lām ū jī-sû hun-koah ê būn-tê, nā-sī kah Hàn-jī chham Lô-jī chò "Hun-Toāⁿ", tāi-chì eng-kai to̍h ē-tàng tan-sûn.

一段羅字抑是一段漢字、來做分段、按呢治版面个感覺着會使分開、關鍵字段會當用漢字來寫、卜講詳細代志着用羅字。

Lô-jī phah chhut-jī ê sok-tō͘ ē-sái chin kín, mā-bô soán-jī ê būn-tê, án-ne ē-sái phah chin chē jī kóng khah chē tāi-chì. Hàn-jī ū soán-jī chham khioh-jī ê būn-tê, hāu-lu̍t ē bô-hó, só͘-í Hàn-jī ē-sái iōng-lâi chò "Piau-tê" kap "Koan-kiān Jī-toāⁿ" ê sú-iōng, án-ne bē lām-chò-hóe

因為愛先學羅字、漢字嗎愛學、但是羅字會使鬥个字卡多、學漢字着看需要、汝愛學外多漢字着看加忌。按呢一篇文章落來、嗎是漢羅濫寫、主要濫寫是用「分段」來做處理。

文後記碌

Tha̍k-khí-lâi chin lí-sióng, iōng hun-toāⁿ ê hong-sek hō͘ Hàn-lô lām-siá khah chheng-khì.

利用文章个「段落分離」、甲漢字參羅字个書寫系統分乎清楚、按呢着卡好看嗎卡好讀。那是有外來英語詞、彼段着用羅字寫会卡水。

Án-ne mā sī lām-siá bē sio-pōng, tāi-chì chin tan-sûn. Nā-sī ū Ji̍t-pún-Hàn-jī kap Hân-kok-jī beh lām-siá, án-ne to̍h hām "Hàn-Jī-Toāⁿ" lām-chò-hóe to̍h ē-tàng.

日本字參韓國字个大細、甲漢字段是相仝、有卜用着因个名詞、会凍濫做伙。例:我卜食寿司參飲소주。

補:那有外來英語名詞亞是羅馬字名詞、着濫治羅字彼段。

"Lē: Góa beh lim Wine chham Soju." Chi̍t leh sī Eng-gí-sû, lēng-gōa chi̍t leh sī Hân-kok ê Lô-má-jī-sû, in-ūi sī lām miâ-sû, kap jī-lí mā bē sio-pōng.

Read more

「網紅」參「網難」个差別是治叨位? "Bāng-âng" chham "Bāng-lān" ê chha-pia̍t sī tī tá-ūi?

on Jun 04, 2018

有个網紅是眞有料、看因个物件會使學着智識參趣味、但是有个不是按呢、伊無格做網紅、那是卜做「網難」着會凍。

Ū ê Bāng-Âng sī chin ū liāu, khoàⁿ in ê mi̍h-kiāⁿ ē-sái o̍h to̍h tì-sek chham chhù-bī, tān-sī ū ê m̄ sī án-ni, i bô keh chò Bāng-Âng, nā-sī beh chò "Bāng-Lān" to̍h ē-tàng.

網難个「難」着是「難鳥」个難。網難講出來个話會比加忌个難鳥閣卡細枝、按呢会去相信「網難話」个人、汝个難鳥咁嗎是眞細枝?

Bāng-Lān ê "Lān" tiō sī "Lān-chiáu" ê Lān. Bāng-Lān kóng chhut-lâi ê ōe ē pí ka-kī ê Lān-chiáu koh khah sè ki, nā-sī ē khì siong-sìn "Bāng-Lān-Ōe" ê lâng, lí ê lān-chiáu kám mā sī chin sè ki?

網難个難甲漢字「災難」个難是仝音。網難那是講話無腦着会引起社會甲網路世界个「災難」、按呢汝咁有了解?

Bāng-Lān ê Lān kap Hàn-jī "Chai-Lān" ê Lān sī kâng im. Bāng-Lān na-si kóng ōe bô-náu to̍h ē ín-khí siā-hōe kap bāng-lō͘ sè-kài ê "Chai-Lān", án-ni lí kám ū liáu-kái?

假使難鳥燒細枝按呢卜按盞?道理眞簡單、離開網難个面冊勿閣去看、按呢汝个難鳥着会變大枝、比唱歌个大支会閣卡大枝呢。

Ká-sú lān-chiáu sio sè ki án-ni beh án-choáⁿ? Tō-lí chin kán-tan, lī-khui bāng-lān ê bīn-chheh mài koh khì khoàⁿ, án-ni lí ê lān-chiáu tiō ē khai-sí piàn Tōa-Ki, pí chhiùⁿ-koa ê Tōa-Ki ē koh khah tōa-ki ne.

這篇是卜「練習台員民貫漢字」用个、完全無醫療效果!那是汝个難鳥正實有病疼、請加忌去看醫生。

Chit phiⁿ sī beh "liān-si̍p Tâi-oân bîn-kǹg hàn-jī" iōng ê, oân-choân bô i-liâu hāu-kó! Nā-sī lí ê lān-chiáu chiâⁿ-si̍t ū pēⁿ-thiàⁿ, chhiáⁿ ka-kī khì khoàⁿ i-seng.

Read more

hó, lán kin-á-ji̍t lâi kóng chèng-tī pek-hāi. án-ni lán ài seng chai-iáⁿ chi̍t kiāⁿ chin-si̍t ê kò͘-sū 好、咱今旦日來講政治迫害。按呢咱愛先知影一件眞實个故事。

on Jun 03, 2018

https://www.facebook.com/ichiku37/posts/10209450159011482

hó, lán kin-á-ji̍t lâi kóng chèng-tī pek-hāi. án-ni lán ài seng chai-iáⁿ chi̍t kiāⁿ chin-si̍t ê kò͘-sū.

好、咱今旦日來講政治迫害。按呢咱愛先知影一件眞實个故事。

ū chi̍t leh pêng-ji̍t gī-bū pang sán-chia̍h-lâng khòaⁿ-chín koh the̍h chhia chîⁿ hō͘ i tńg-khì ê i-seng, ū chi̍t kang hō͘ lâng iōng chin chōe khok-hêng chiat-bôa, thiàⁿ-kàu khàu-kàu ē-hāi thoat-lûn. i ê kî-tiong chi̍t leh kiáⁿ-jî khòaⁿ tio̍h kui-sin-khu lóng sī siong ê lāu-pē beh chhiong kòe-khì kiù i ê sî-chūn, hō͘ tùi-hong ê lâng chi̍t chhèng tōaⁿ thâu-khak to̍h sí tī i-seng bīn thâu-chêng. lēng-gōa chi̍t leh kiáⁿ-jî kah lāu-pē hōaⁿ-khí-lâi, kóng "jī-hiaⁿ sí ah". i-seng tōa kiò chi̍t siaⁿ, kah ka-kī ê ē-hāi tù-tńg-khì liáu-āu, to̍h kòe-sin khì.

有一塊平日義務帮散食人看診閣提車錢乎伊返去个醫生、有一工乎人用眞多酷刑折磨、疼到哭到下亥脫輪。伊个其中一塊子兒看着規身軀朗是傷个老父卜衝過去救伊个時陣、乎對方个人一銃彈頭殼着死在醫生面頭前。另外一塊子兒甲老父岸起來、講「二兄死啊」。醫生大叫一聲、甲加忌个下亥著返去了後、着過身去。

che leh kiáⁿ-jî āu-lâi kap lēng-gōa chi̍t leh cha-bó͘-kiáⁿ in ê cheng-sîn to̍h chhut būn-tê. lēng-gōa chi̍t leh kiáⁿ-jî pún-té to̍h sī seng-khu ū būn-tê, tī ka-têng hoat-seng tāi-chì liáu-āu bô lâng chiàu-kò͘, kiat-kó to̍h kòe-sin khì.

這塊子兒後來甲另外一塊查某子因个精神着出問題。另外一塊子兒本底着是身軀有問題、在家庭發生事志了後無人照顧、結果着過身去

kò͘-sū hoat-seng tī 1947 nî 3 goe̍h 25 ji̍t ê ka-gī-chhia-chām thâu-chêng. i-seng ê miâ kiò 潘木枝. thâi lâng ka-hāi-chiá to̍h sī 國民黨. tio̍h, to̍h sī ū lâng kóng i khì hō͘ lâng mē-liáu kui kù to̍h kóng che sī chèng-tī pek-hāi liân-āu koh ài tâu-phiò hō͘ in he leh tóng.

故事發生在1947年3月25日个嘉義車站頭前。醫生个名叫潘木枝。刣人加害者着是國民黨。着、着是有人講伊去乎人駡了規句着講這是政治迫害了後閣愛投票乎因彼塊黨。

https://www.facebook.com/ichiku37/posts/10209450159011482

Read more

Thiah-phòa tóng-hāu tē-it-khò 拆破黨校第一課

on Jun 03, 2018

https://twitter.com/gowKE4HReZ7ZBc5/status/954177426552102913

Ài koán hó Láu-peh-sèⁿ tō sī mài hō͘ in chō-hoán, siōng tiōng-iàu to̍h sī hō͘ in ê seng-oa̍h tī bē iau-sí ê kai-toāⁿ, ká-sú peh-sèⁿ nā-sī sio sàn-chhiah, chia̍h bē pá, án-ni in to̍h ē bú Kek-bēng, nā-sī peh-sèⁿ kòe-liáu ū-chhun, bô khiàm mi̍h-kiāⁿ, to̍h ē iau-kiû Cheng-sîn chham Bûn-hòa ê tāi-chì, chhiūⁿ Jîn-koân ia̍h-sī Kàm-tok Chèng-hú chia ê su-iàu.

Ài 管好老百姓就是莫 hō͘ in 造反 siōng 重要著是 hō͘ in ê 生活 tī 袂枵死个階段 ká-sú 百姓若是燒散赤 chia̍h 袂飽 án-ni in 著會武革命 nā-sī 百姓過了有賰 bô 欠物件 to̍h 會要求精神參文化个事志 chhiūⁿ 人權抑是監督政府 chia ê 需要

Chí-iàu hō͘ Láu-peh-sèⁿ kúi kang ūi tio̍h chia̍h-chhēng tī-hia cháu-chông kah thé-la̍t cheng-sîn iōng-liáu, án-ni chèng-koân to̍h bē chhut tāi-chì.

只要 hō͘ 老百姓幾工為著食穿 tī-hia 走傱 kah 體力精神用了 án-ni 政權著袂出事志

https://twitter.com/gowKE4HReZ7ZBc5/status/954177426552102913

Read more

水台文:英語「AND」、台語上少有四組講法

on Jun 02, 2018

https://www.facebook.com/sui.taibun/posts/1823594167697202

④「kiau」(喬、嬌)

Chit 个詞、流行歌罕得唱、東亞字台文自來罕得寫。Kan-na《最新生相歌》(會文堂)有寫『圭今出世食古長 串食戥飯嬌米糠』(Koe taⁿ chhut-sì si̍t-kó͘ tn̂g / Chhoàn chia̍h chhìn-pn̄g kiau bí-khng)。

咱 nā teh 寫漢羅、ka 寫做羅字自然 siōng 妥當。Á nā teh 寫東亞字台文、照台文个字理、ka 寫做「嬌」字「喬」字 siōng 自然。

今「kiau」不是逐人朗有講、不閣嗎有人是定定講。永過凡永過、現此時咱當然愛設想看「kiau」東亞字卜按盞寫。順續餾台文字理。

「Kiau」沒有確切的「漢字」(~祖緣漢字)。「Kiau」也不適合寫成訓用字(~借義字)、因爲許多人不用「kiau」、而且「kiau」有同義詞比他更常用的、如「kap」(kah)。要是訓用「與」字、讀者怎知那是「kap」還是「kiau」還是「hām」?所以「kiau」不是寫成借音字(#台員假名)就是寫成羅馬字。

要寫「台員假名」很簡單。先看哪些字可讀「kiau」。查《彙音寶鑑》或《甘字典》、讀「kiau」的多數是希字、啊「僥」字「簥」字平時讀別的音。剩「嬌、驕」两字、而「嬌」較常用(@台語)、也較少劃、借來寫「kiau」又不會產生困擾。「保守式」台文借音字(台員假名 1.0)自然會借「嬌」寫「kiau」。

但台文借音字有時候不顧聲調。比如 「乎松仔根 kiāu 害去」的 kiāu、還有「kàn-kiāu」的 kiāu、都幾乎不曾寫成「轎」(漢文音 kiāu)、反而常「越調」寫成「喬」(漢文音 kiâu)。或比如 #台灣、「-oân」較少寫成「丸」或「完」、反而「越調」固定寫成「灣」(漢文音 oan)。

「Kiau」寫成「喬」就是這種原理。比起寫「嬌」、寫「喬」好處首先是省劃養眼。「Kiau」是虛詞、所以省劃養眼額外有益。但「kiāu」「kiau」不顧聲調寫成「喬」也等于是往平假名片假名的方向多踏了一步、是一種較「激進」的假名用法。

假使「KIAU」的音節不論聲調都寫成「喬」字「乔」字的變体、然後再注聲調(或許學原味的朝鮮諺文、在字的左边画点)、那就是成熟萬用的台灣假名了。一種既適合單用(如白話字)又適合與漢字鬥陣的量身訂做的台語拼音文字。#不閣愛等三千冬

最後、爲甚ㄇ「kiau」的詞牌是灰色ㄉㄋ~。是因爲「嬌」字雖然符合台文字理、但畢竟「在來台字」很少具体那樣寫、于是水(Súi)台文用深灰色底顯示此字不是「原裝」的傳統用字、不像一般黑色底的詞牌上面的字。

4/4

https://www.facebook.com/sui.taibun/posts/1823594167697202

Read more

IŌNG 大腸包煙腸 ê 料理概念 lâi 規定台員羅漢文 m̄-bián iōng 標點符號 ê CHÒ-HOAT

on May 31, 2018

台文羅漢濫寫 góa í-keng iōng ū 一段時間 IN-ŪI góa bô beh 使用標點符號 án-ni 拍字 ê 時陣 to̍h ē-sái ū 連紲 ê HĀU-KÓ 是講 án-ni mā ū 缺點 lí beh 讀文 ê 時陣 ē 無法度理解 beh án-choáⁿ lâi chò 斷句 ê 判斷 Ē-KHA góa ka-kī ū iōng セットアップ lâi 處理 kiam 実験 che sī chi̍t leh 記錄 bô 代表別人 M̄ Ē-SÁI IŌNG

定義 siáⁿ-mih kiò 細字 siáⁿ-mih kiò 大字

NĀ-SĪ 用細字 ê 羅馬字 lóng 叫細字 TO̍H TIO̍H

**範例開始**

góa ài khì chia̍h pn̄g chit kù ōe to̍h sī lóng iōng sè-jī ê lô-má-jī

**範例結束**

SÒA--LO̍H-KHÌ 大字 ê 部份 sī ánni 漢字 ka 日本字にほんご kap 韓國字한글 koh ū 大寫羅馬字 lóng sī kiò 大字 TŌ-LÍ chin 簡單 in-ūi he kui khoáⁿ 文字 ê 型體 lóng pí 細字 ê 羅馬字 koh khah TŌA

**範例開始**

大字 ê 展示 tián-sī ê 日語漢字 sī siá 表示 iōng 日語假名 sī phah ひょうじ

燒酒 sī 韓國漢字 iōng 韓語한글 tō sī phah 소주

四跤仔湯 sī 台員漢字 iōng 大寫羅馬字 tō sī phah SÌ-KHA-Á-THNG

**範例結束**

CHIT-MÁ 大細字 ê 事志 í-keng 講定 khai-sí 利用大細字 lâi chò 文字 ê 斷句 PHOÀⁿ-TĒNG 一句話 ê 開始 khoàⁿ lí sī beh iōng tòe-chi̍t-khoáⁿ 大字 lâi 做開頭 KÁ-SÚ sī 用大寫羅馬字做開頭 án-ni 話句 ê 尾溜 tō sī 用大寫羅馬字 chò KIAT-SOK 仝款道理 nā-sī iōng 漢字做開頭 tō sī 用漢字來做結束 IN-ŪI 日本字 kap 韓國字 góa 無熟手 só͘-í chit pō͘hūn koh ài chò 実験 khah ē CHAI-IÁⁿ

**範例開始**

IŌNG 大寫羅馬字 lâi 開頭 sī 一句話 ê 開始 chit-má ōe beh kóng liáu--ah góa to̍h 用大寫羅馬字 lâi chò KIAT-SOK

用漢字 lâi 開頭 chit leh 方式 kah 無問題 chí-iàu 話句 ê 尾溜 ài 用漢字做結束

**範例結束**

THÂU-TÉNG ê 範例 lóng sī 用一句話 lâi 展示 nā-sī ū kui ah 句話 án-ni mā sī ài ū 辦法 lâi 判斷話句 tang-sî beh KIAT-SOK 假使第一句話 sī 用漢字 lâi 開頭 án-ni to̍h 用漢字來結束 SÒA--LO̍H-KHÌ 第二句話 to̍h 用大寫羅馬字開始 bé-liu 用大寫羅馬字 lâi KIAT-SOK 第三句 to̍h 用漢字開頭 án-ni 一直交插 to̍h ū 話句斷點 ê 效果

**範例開始**

CHE sī 第一句話 iōng 大寫羅馬字 khí-thâu beh 結束 to̍h iōng 大寫羅馬字 lâi PIAU-SĪ 第二句話開始 iōng 漢字開頭 beh 結束 to̍h 用漢字標示 TĒ-SAⁿ-KÙ-ŌE 開始 koh iōng 大寫羅馬字 lâi 開頭 to̍h sī án-ni it-ti̍t KAU-CHHAP

**範例結束**

結論

用大字包細字 ê 方式 to̍h sī chhiūⁿ 大腸包煙腸 ê 料理 iōng che leh 辦法 lâi 處理斷句 koh m̄-bián 使用標點符號 CHIT-MÁ ài ke phah kóa jī lâi 実験 khoàⁿ-māi 讀文 ê 效果 sī ÁN-CHOÁⁿ

TĪ che leh 世界 ê 古早人 khai-sí 用文字 lâi 寫字 ê 時陣 mā sī 無用標點符號 āu--lâi sī 文字需求 ū chin chōe 變化 kah ē 增加 chia ê KONG-LÊNG 所以 kan beh 用標點符號 che to̍h sī 愛看需要 lâi 決定 ê 事志

目前台文羅漢濫寫 góa í-keng ū セットアップ kui ê 規制 GÓA tī 下跤 kah i リスト ē khah CHHENG-CHHÓ

第一 ài ū 漢字限制 siōng hó sī 用簡單 ê 漢字 lâi 標示 tha̍k bē chhut-lâi ê 怪字 siōng hó mài 使用

第二 ū 關鍵 kap 重要 ê 字話 lóng 用漢字 lâi 標示 bô-hoat-tō͘ 確定 ia̍h-sī m̄ chai ê Jī to̍h 用羅馬字 lâi 標示

第三 beh 用漢字 siōng hó sī ài 用兩个字來起頭 IN-ŪI 用一个漢字 ē 感覺文字 ê 長度無夠 che tāi-khài sī 羅馬字較長 ê 視覺影響 só͘ chè-chō ê HÀM-KAK

第四 Tâioânbûn í-keng ū ka-kī ê 特色 nā-sī beh 濫日本字 ka 韓國字 ia̍h-sī 中國字 che lóng 無問題 ài 濫英文 tong-liân sī 上簡單 ê 事志 IN-ŪI 台員文 to̍h sī 羅馬字系統 iōng English it-ti̍t ū OK LAH

第五 to̍h m̄-bián kóng ah 上頭前 siá ê to̍h sī 今仔日記錄 ê 事志

寫字 ê 規制 sī 人訂出來 ê 物件 Lī-iōng 古早台員人 liû hō͘ lán ê 資源 lâi 做整合 GÓA siong-sìn 台員文 choa̍t-tùi ū 特別 ê CHHUT-LŌ͘

Read more

【紅衫軍倒扁先鋒陳克華說現代女性嚮往當妓女】Form Chen Hung-Hsu's Facebook

on May 30, 2018

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215799425368121&set=a.10201908842472230.1073741834.1519078164&type=3&theater

網友Marco Chu:
「三一八學運那年,黃國昌站在路邊抽菸照三餐放送,更早一些,連參加反課綱運動的朋友去吃熱炒也還有人跟拍。

然後現在將人殺死分屍的朱峻穎是中華統一促進黨,父親是軍官,媒體卻好像完全沒這件事一樣。也難怪有人說台灣被中國人殖民,看媒體就知道。」

還有今天很夯的陳克華,踐踏女性到一個極致。檢討被統一促進黨成員分屍的受害者,說「現代女姓都很嚮往當妓女」,這樣幫統派黑道護航的可怕言論,跟幫誘姦女學生黨國狼師陳國星護航的郭冠英的驚悚發言根本同個下流等級了。

陳克華何許人也?當年的紅衫軍倒扁先鋒。啊怎麼就沒有人出來說紅衫軍性別歧視?這樣的統派我不要?媒體怎麼不來下標【紅衫軍倒扁先鋒陳克華說現代女性嚮往當妓女】這些人渣為什麼不會被輿論炎上?蔡政府隨便一個人的失言,大家都朗朗上口,至今還有誰記得郭冠英說了什麼人性下限的垃圾話?

2006 演藝圈藝文界 響應倒扁
https://tw.appledaily.com/finance/daily/20060822/22836108

醫師作家陳克華寫詩咒罵女人 遭圍剿才貼文致歉

34142086_1812411045481966_979423706524680192_n.jpg (658x833)

喂喂喂,不是這樣下標的吧?不是都要加上政治立場背景嗎?

https://tw.appledaily.com/new/realtime/20180530/1364150/

那些整天嘴台獨的媒體、網紅、意見領袖,對於中華法西斯性別歧視和各種惡行暴力打人、殺人未遂、殺人分屍、都看不到的樣子。

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215799425368121&set=a.10201908842472230.1073741834.1519078164&type=3&theater

Read more

美國「台北5869」檔案解密/「蔣介石代表」被逐出聯合國秘辛! | 政治 | 新頭殼 Newtalk

on May 28, 2018

https://newtalk.tw/news/view/2017-04-06/84118

1971年10月25日聯合國大會通過「2758號」決議文,宣告終結多年的「中國代表權」之爭,確認中華人民共和國取代「非法代表中國席位」的蔣介石代表。謂「兩個中國」的政治機會,在蔣介石「漢賊不兩立」的堅持下徹底結束。

長年來,國民黨政權一直欺騙台灣人民,是因為「國際姑息逆流」,中華民國「退出」聯合國,事實上,聯合國創始會員國中華民國,始終都在聯合國、都在安理會常任理事。

在1971年之前,小小台灣的人民納稅錢,負擔著以「中國」土地與人民規模,而計算的聯合國龐大會員國費用,只是滿足了蔣介石代表全中國元首的政治虛榮」。

更值得被台灣人民知道的是,台灣淪為亞細亞孤兒的始末,即「2758號決議文」通過前後,即使是在台灣的「外省族群」,無論在朝的外交官葉公超、楊西崑,還是在野的雷震,都曾經力主建立新國家,尋求再加入聯合國的歷史機會。

根據「福爾摩沙再解放聯盟」公佈的美國國務院解密檔案「台北5869電郵」(1971年11月30日)原文截圖,明白向國務院報告這段文字,翻譯重點如下:

中華民國外交部次長楊西崑,早在被逐出UN的去年冬天(1970年),就已經告訴蔣介石:「放棄UN席次將是最終政治自殺」、「台灣島上所有人的未來必須被保障,倡議成立中華台灣共和國(Chinese Republic of Taiwan)」。

解密檔案清楚提到,「中華台灣共和國」是一個與中國毫無瓜葛的「新國家」,並以新國家的姿態重回聯合國。

檔案報裡提到台灣的新政體應該,「解散舊有國會,成立一個由台灣人佔有2/3席位、大陸人(外省人)佔據1/3席位的新民代機構,並成立一個包含台灣人和年輕人的新內閣」。

楊西崑的報告同時也建議,「用總統的緊急命令,發起遍及全島的全民公投,決定台灣的未來政治地位,並設立一個制憲機構。蔣介石在1972年總統任期屆滿之後不續任,轉而成為國民黨重組後的榮譽主席和被尊敬的年長政治家」。

被逐出聯合國之前,除了國民黨內部,早有「中華台灣共和國」之議。被逐出後,外省族群在野的雷震,因「自由中國」雜誌得罪蔣介石而被捕下獄,也滿10年刑期出獄。

在下獄之前,雷震始終是反對台獨的立場,但是,坐滿10年牢獄後,也覺悟到聯合國2758號決議文的處境,而在1972年元月寫下數萬言的「救亡圖存獻議」,提出10項政治興革方案。其中首項就建議:

立即擺脫被世人譏為神話的「法統」觀念,打破不顧現實的面子心理,從速宣佈我們的國號為「中華台灣民主國(The Democratic of China-Taiwan)」。

台灣史教授李筱峰指出,雷震主張國號加上「台灣」的理由是:「我們今天統治的土地,本來叫做『台灣』,今將『台灣』二字放在國號裡面,那就不是神話了。我們今天有1400萬人民,我們以台灣地區成立一個國家,乃天經地義、正大光明之事。」

至於保留中華,雷震的理由是:「我們用了『中華』兩字,非但中文還是保留了『中華民國』的『中華』兩字,而在英文上還是用china這個名稱,仍可對得住創造中華的祖先,仍然表示沒有放棄『法統』,也可保持自尊心,使大陸人在心理上獲得安慰,尤可使台灣人具有同是『中華子孫』的共同心理。」

李筱峰教授表示,雷震從「自由中國」到「中華台灣民主國」,顯然在國家認同的主體上有了改變。用今天「統」「獨」分際來敘述,可說是從「統」轉成「獨」。

李筱峰教同時指出,雷震的中心思想,其實是沒有改變的,也就是對民主自由的堅持與維護。雷震的國家認同雖然是「中國」,但「中國」民族主義並非他的終極且唯一的價值與目標,還有一個更高的價值,那就是「自由民主」。

歷史的殘酷是,攸關台灣命運的關鍵發展,讓蔣介石一個人決定了,他頑強頂住國際壓力和台灣內部,無論是在朝的,還是在野的壓力,堅持「漢賊不兩立」,並且毫無意外的變成了「賊」,雪崩式外交自此開始。

https://newtalk.tw/news/view/2017-04-06/84118

Read more

【台灣味】370年前臺灣人吃「西餐」就會打包了

on May 12, 2018

http://www.peoplenews.tw/news/db36cb2c-2145-4336-92ba-d387ad61e020

文/石文誠(國立臺灣歷史博物館副研究員) 2018-03-17 11:24

不同歷史階段來到臺灣的移民,帶來他們的家鄉風味,造就出臺灣飲食多變混搭的文化元素。從臺灣人吃的滋味,也抽絲剝繭發現臺灣歷史軌跡。

「吃飽沒?」是臺灣人耳熟能詳的問候語,部份反映出過去農業社會裡,能不能吃得飽,是生活中實際面臨的問題。閩南系臺灣人說的「吃飯」,倒不是真的只能吃白米飯,「飯」代表其實是「餐」的意思,吃飯意謂著去用餐。不過吃飯倒也可以單純的吃飯,以前的人一碗白飯淋上醬油,或是吃飯拌鹽,就能扒上好幾碗飯了。

吃飯既然是人們生活中面臨的基本問題,以前的臺灣人如何填飽肚子呢?不免讓人好奇。

認識臺灣歷史,大多透過視覺感官。我們可以看到文字、聽到聲音、觸摸文物,但是人的味覺或嗅覺呢?有辦法聞到「歷史裡的味道」嗎?或是品嚐過它的滋味嗎?這樣的提問要讓大家思考從「味道」跟「食物」來看臺灣的歷史。

第一次吃西餐就打包

17世紀在臺灣的荷蘭東印度公司,為了加強對原住民部落鹿產貿易的控制,以及擴大對部落的傳教效力,在1635年展開對原住民部落的征伐之後,召開幾次歸順部落代表集會,在1644年開始擴大舉辦,成為年度的「地方會議」。

在會議裡,荷蘭人對參與的部落頭目進行降服、歸順等慶典儀式。從其中一年的會議進行紀錄、也就是現代人所說的「會議議程表」裡發現,最後一個議程是「宴飲用餐」時間。1648年一位德國人來臺灣時,也記錄下他親身經歷的地方會議用餐情況。他說,餐桌上放著西式的刀叉,食物是燻烤、烹煮的野獸跟魚肉,還安排了侍者將這些食物一盤盤端上桌。

我們無從得知這些原住民如何拿著刀叉來切食烤肉,不過這可能是歷史上最早一批能吃到西式餐宴的臺灣人。這個德國人還補充說,這些受邀賓客把餐桌上吃不完的東西猛往籃子裡塞,將食物打包帶回家。看到這裡,我們可能會心一笑,不禁聯想:幾百年前臺灣人吃「辦桌」,早有打包習慣。

吃飯刀不離身

從1670年出版的西文古籍裡的版畫插圖中,讓我們看見17世紀來到臺灣生活的漢人家庭怎麼吃飯。這幅版畫主要描述1660年代初年,正值國姓爺鄭成功驅走荷蘭人之後的幾年間,漢人家庭在臺灣的生活並不安定。

1660年代畫中漢人男子連吃飯時間,也刀不離身。圖/國立臺灣歷史博物館蒐藏品​

當時男人平時刀不離身,除非在家吃飯時才會暫時卸下,不過圖裡這位男主人依然刀插腰間。由於書中文字敘述漢人吃飯是用兩隻「棒子」,不過負責繪製插圖的人並沒有親眼見到如何使用筷子,就照著西方人使用刀叉的概念,畫成了左右手各執一支筷子進食。

我們也看到畫中人直接坐在地上吃飯。後來的清代官員曾在討論原住民吃飯習慣時,認為原住民席地或蹲著吃飯是不文明行為。這樣看來,早期漢人農民同樣也是直接席地而坐吃飯。

蕃薯煮糊塗粥

到了清朝統治時代,臺灣的社會結構越來越複雜,社會階層的分化也越來越明顯,富者吃白米炊飯,貧者吃地瓜和粥。

不過臺灣有些地方是吃不到米飯的,清代有個詩人是如此描寫澎湖:「一碗糊塗粥共嘗,地瓜土豆且充腸;萍飄幸到神仙府,始識人間有稻粱。」說的是澎湖不產稻米,當地人不知稻米滋味,到臺南府城(昔有神仙府之美名)後,才知其味。清代澎湖人吃的「糊塗粥」,也不是真的米粥,而是用海藻、魚蝦雜以薯米來煮。薯米是將蕃薯切片曬乾而成,也就是閩南人說的「蕃薯簽」。

從清代開始,蕃薯簽已是許多臺灣人餐桌裡的主角。蕃薯簽會摻在米飯裡一起煮,有錢人米飯多些,沒錢的人可能就白米稀稀落落,全是蕃薯簽。

臺灣最早的外食族

現代人要去餐廳吃頓飯,是件稀鬆平常的事,然而臺灣人上館子吃飯,大概要到日治時期才漸普及。清領時期,餐館雖不常見,「外食」現象倒也不多,但地方官員也曾批評當時外食或飲宴等鋪張行為。

清代臺灣已經有人開設「飯店」。當時指的「飯店」,主要是開設在路旁,讓來往旅人休憩吃飯的小店、小吃攤,有的還供宿,臺灣各地不少「飯店」、「老飯店」、「飯店仔」等地名就是這樣來的。下次看到地名標示著「飯店」,別誤以為是某某現代大飯店在此。

1903年日人出版的《臺灣風俗畫》中的酒樓,呈現早期臺灣餐飲店的風貌。圖/國立臺灣歷史博物館蒐藏品​

味道裡的歷史文化符碼

味道有時會是解開歷史文化的關鍵符碼,尤其吃的味道、調味方式都是長期傳承,變化甚微。當歷史研究者或是旅人,來到異地,要能快速融入當地,觀察當地的歷史文化,最直接的方式就是去「吃」。嚐嚐當地的食物,知道他們吃些什麼,透過「味道」體驗、感受酸甜苦辣裡蘊含的文化密碼。這樣說來,研究者最好還要具備味覺靈敏的舌頭。

什麼是「臺灣的味道」?臺灣是個不大的島嶼,但在自然或人文各方面,卻顯示出強烈的多元差異特性。有趣的是,在這差異多元下,臺灣又是個包容性、吸收力很強的社會,造就臺灣成為多元混雜的有趣社會。

來自大江南北、不同移民菜系或是異國料理,在不同歷史階段來到臺灣,都可以融合的恰到好處,最終成為獨特深刻的臺灣味。這應該是幾百年來在這塊土地上生活打拼的人們,積累培養出來的生活態度與創意美感吧。

謝招治阿嬷憑著年輕時的記憶繪製出的畫作,說明戰後臺灣外省人的麵食,
也出現在街頭的叫賣聲中,例如「包子——饅頭——好吃的豆沙包,饅頭——」。
今日來自東南亞不同國家的新移民與移工們,又帶來更豐富的飲食文化。圖/國立臺灣歷史博物館蒐藏品​

※本文轉載自國立臺灣歷史博物館《觀·臺灣》第10期

http://www.peoplenews.tw/news/db36cb2c-2145-4336-92ba-d387ad61e020

Read more
Add new post

Title

21 hours ago · 2 min read ·
3 comments
Body
Read more

Not found

Title

21 hours ago · 2 min read

0 Comments:

user_name1 day ago
Reply
Body
This page is a snapshot of ZeroNet. Start your own ZeroNet for complete experience. Learn More